Ogłoszenia / komunikaty

Konkurs ofert na działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

05.05.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą Nr 434/349/22  z dnia 5 maja 2022 r.,ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych samorządu województwa pomorskiego obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej.

Konkurs skierowany jest do podmiotów, które prowadzą działalność pożytku publicznego i których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej ustawą), tj.:

  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu cyt. wyżej ustawy,
  2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy.

 

Oferty na dofinansowanie zadań w wysokości do 40 tys. zł należy składać za pośrednictwem generatora wniosków witkac.pl w terminie do 30 maja 2022 r. (do godz. 15.45).

uchwała_434_349_22_konkurs_NGO-dz

Zal_do_uchwaly_o_konkursie_OGLOSZENIE

Zal.1_do_ogłoszenia_WZÓR_OFERTY

Zal.2_do_ogłoszenia_KARTA_OCENY