Ogłoszenia / komunikaty

Konkurs ofert na dofinansowanie w zakresie wzmacniania aktywności obywatelskiej

31.05.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza II nabór otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Pomorskiego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych z zakresu zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 w zakresie wzmacniania aktywności obywatelskiej w obszarach: integracja i pomoc społeczna, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; promocji i organizacji wolontariatu; działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3”.

 

Oferty należy składać elektronicznie w systemie Witkac.pl oraz w formie papierowej  do 30 września 2021 r. w Kancelarii Ogólnej UMWP do godz. 15.45 lub nadać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Do pobrania