Ogłoszenia / komunikaty

Dodatkowy nabór wniosków w konkursie „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021 – wsparcie dotacją do 40 000 zł”

04.05.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił II nabór wniosków w otwartym konkursie ofert „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021 – wsparcie dotacją do 40 000 zł”. Na działania trzeciego sektora przeznaczono dodatkowe 500 000 zł z budżetu województwa.

Z uwagi na utrzymujący się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii związany z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Samorząd Województwa Pomorskiego dostrzegając szczególnie trudną sytuację, w której – ze względu na utrzymujące się utrudnienia związane z organizacją działalności kulturalnej – znalazły się organizacje pozarządowe, podjął decyzję o ogłoszeniu dodatkowego naboru wniosków w otwartym konkursie ofert „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021 – wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł (II nabór)”.

Wyjątkowy charakter konkursu, jak również przyświecający mu cel zapewnienia bezpiecznej realizacji przedsięwzięć kulturalnych w warunkach pandemicznych, wiążą się z nałożonym na oferentów obowiązkiem zdiagnozowania ryzyka, które może utrudnić osiągnięcie zadeklarowanych rezultatów, jak również do przedstawienia w ofercie alternatywnego rozwiązania umożliwiającego przeprowadzenie zadania również w sytuacji utrzymania obostrzeń sanitarnych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 500 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 40 000 zł.

Oferty należy składać zarówno w systemie Witkac.pl, jak i w formie papierowej do 26 maja 2021 r. do godz. 15.45. Decyduje data wpływu oferty – zarówno w systemie Witkac.pl, jak i w formie papierowej – do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Wydrukowaną z systemu Witkac.pl i podpisaną – przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta – ofertę można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Oferta powinna być oznaczona dopiskiem „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021 – wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł (II nabór)”.

 

Do pobrania