Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
OFERTA PRACY NR: PBPR 2/17 Z DNIA 10 marca 2017 r.

OFERTA PRACY NR: PBPR 2/17 Z DNIA 10 marca 2017 r.

Wymagania:

– wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku architektura lub urbanistyka lub gospodarka przestrzenna lub geografia,
– co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w zakresie planowania przestrzennego,
– znajomość zagadnień prawnych z zakresu planowania przestrzennego,
– znajomość regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu województwa,
– znajomość obsługi komputera – MS Office,
– znajomość oprogramowania GIS: ArcGIS, QGIS, MapInfo,
– komunikatywna znajomość języka angielskiego,
– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Zakres obowiązków:

– udział w tworzeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego,
– prowadzenie studiów i przygotowywanie koncepcji rozwojowych obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym, regionalnym i subregionalnym, w szczególności miejskich
obszarów funkcjonalnych,
– prowadzenie analiz i studiów oraz opracowywanie koncepcji i programów, w szczególności w zakresie kształtowania sieci osadniczej, przestrzeni publicznych, rewitalizacji, ochrony dziedzictwa kulturowego, na potrzeby realizacji regionalnych programów strategicznych i programów rozwoju województwa,
– przygotowanie propozycji, zasad i rozwiązań dotyczących kształtowania i prowadzenia polityki miejskiej, a także monitorowanie wpływu innych polityk publicznych ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności, na rozwój miast,
– monitorowanie stanu zagospodarowania przestrzennego województwa w ramach Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji, w tym przygotowanie okresowej oceny Planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

– udział w sporządzaniu audytu krajobrazowego województwa pomorskiego,
– współpraca z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, regionami, sektorem gospodarczym i instytucjami otoczenia biznesu, samorządami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami sektora edukacji i naukowo-badawczego i organizacjami międzynarodowymi w sprawach dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
– udział w realizacji projektów regionalnych, międzyregionalnych i międzynarodowych,
– wykonywanie studiów i opracowań z zakresu planowania miejscowego związanych z realizacją polityki przestrzennej Samorządu Województwa.

Szczegóły w ogłoszeniu. 

 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.