Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

OFERTA NR: PBPR 3/17 Z DNIA 18 września 2017 r.

OFERTA NR: PBPR 3/17 Z DNIA 18 września 2017 r.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

a) wykształcenie wyższe techniczne, magisterskie na kierunku budownictwo – transport lub pokrewne

b) co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w zakresie planowania przestrzennego, planowania transportu i innych zagadnień inżynierii ruchu,

c) znajomość zagadnień prawnych z zakresu gospodarki przestrzennej, inżynierii ruchu,

d) znajomość regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu województwa,

e) znajomość obsługi komputera – MS Office,

f) komunikatywna znajomość języka angielskiego,

g) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

a) studia doktoranckie/podyplomowe/kursy/szkolenia z zakresu planowania transportu, urbanistyki, planowania przestrzennego lub gospodarki przestrzennej,

b) dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne.

ZAKRES STANOWISKA PRACY:

– udział w tworzeniu opracowań planistycznych, w tym m.in. projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego,

– prowadzenie analiz, studiów oraz opracowywanie koncepcji i programów rozwojowych dotyczących kształtowania sieci infrastruktury transportowej województwa, w tym prognozowanie potrzeb transportowych,

– przygotowanie koncepcji obwodnic miast i obejść miejscowości,

– określanie strategicznych kierunków rozwoju transportu zbiorowego,

– udział w przygotowaniu i monitoringu realizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie,

– współpraca z zarządcami dróg i linii kolejowych oraz zarządami portów morskich i lotnisk w zakresie planowania inwestycji transportowych,

– udział w prowadzeniu zintegrowanego monitoringu zmian przestrzeni województwa.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

– praca wykonywana w Gdańsku, ul. Straganiarska 24-27, 80-837 GDAŃSK,

– stanowisko pracy zlokalizowane jest poza dostępem do windy,

– praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

6 października 2017

SZECZEGÓŁY OGŁOSZENIA