Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/d0364765-6911-44ac-9ffd-a0a73763d401-4.jpg Ocena Zasobów Pomocy Społecznej województwa pomorskiego za rok 2017

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej województwa pomorskiego za rok 2017

Zgodnie z art.16a ustawy o pomocy społecznej gminy, powiaty i samorządy województw mają obowiązek przygotować ocenę zasobów społecznych. Sporządzoną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej ocenę organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego muszą przedstawić do dnia 30 kwietnia odpowiednio radom gmin, radom powiatów, a do dnia 30 czerwca sejmikom województw właściwych jednostek samorządu terytorialnego

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej obejmuje w szczególności dane dotyczące:

 • Sytuacji demograficznej i społecznej;
 • Infrastruktury społecznej;
 • Osób i rodzin, którym udzielono pomocy i wsparcia;
 • Kadry pomocy społecznej;
 • Nakładów finansowych na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący;
 • Zasobów instytucjonalnych;
 • Współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • Aktywności projektowej.

Ponadto, mając na uwadze stale zmieniające się w regionie potrzeby, dokument ten został rozszerzony o szczegółowe dane dotyczące infrastruktury społecznej przeznaczonej dla osób starszych, oraz o dane dotyczące ekonomii społecznej. Poniższe opracowanie, które oddajemy do państwa rąk jest dokumentem opracowanym na podstawie narzędzia bazodanowego stworzonego według koncepcji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Elektroniczna wersja narzędzia umieszczona w Centralnej Aplikacji Statystycznej pozwala w zamierzeniu  na całościową ocenę zasobów pomocy społecznej w gminach, powiatach i województwach. Jest to narzędzie o charakterze wspomagającym zbieranie  i analizę danych niezbędnych z punktu widzenia przygotowania dokumentu.

Wszystkie jednostki organizacyjne pomocy społecznej w województwie pomorskim przy sporządzaniu „Oceny” wykorzystały w/w narzędzie. Dane przekazywane przez OPS i PCPR w zakresie tabel formularza OZPS, zostały automatycznie agregowane na poziom województwa (ROPS). Niniejsze opracowanie  stanowi analizę danych na poziomie województwa, wraz z kluczowymi rekomendacjami, na najbliższe lata. Przy sporządzaniu Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla województwa pomorskiego poza sprawozdaniami z gmin i powiatów wykorzystano również dane pochodzące z:

 • Banku danych lokalnych GUS;
 • Sprawozdania resortowe MPiPS 03R, MPiPS 05, CIS; WRiSPZ;
 • Rejestry KRS, PUW;
 • Dane własne ROPS.

Do pobrania:

Dokument Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla województwa pomorskiego za rok 2017