Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Nadzór właścicielski

Nadzór właścicielski

Nadzór właścicielski

REFERAT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO:

 • zabezpiecza interesy Województwa Pomorskiego (WP) w spółkach prawa handlowego, dbając o właściwe wykorzystanie majątku WP zaangażowanego w te podmioty;
 • prowadzi sprawy związane z tworzeniem, dokapitalizowaniem, przekształcaniem spółek z udziałem WP;
 • realizuje działania związane ze wspieraniem pomorskiej przedsiębiorczości.

 

1.NADZÓR FORMALNO-PRAWNY NAD SPÓŁKAMI Z UDZIAŁEM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (WP) POPRZEZ:

A) prowadzenie dokumentacji organizacyjnej i jej aktualizowanie (uchwały inicjujące, statuty, umowy spółek, regulaminy zarządów, rad nadzorczych itp.)

B) prowadzenie spraw związanych z działalnością spółek z udziałem WP, a w szczególności:

 • gromadzenie podstawowych danych o spółkach, w których WP posiada udziały lub akcje,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą akcji lub udziałów WP w spółkach prawa handlowego oraz nieodpłatnym zbyciem akcji bądź udziałów,
 • realizacja procedur związanych z wnoszeniem przez WP kapitału do spółek i obejmowania z tego tytułu udziałów i akcji,
 • analiza i opiniowanie materiałów przedkładanych przez spółki na walne zgromadzenia akcjonariuszy oraz zgromadzenia wspólników,
 • uczestnictwo w charakterze pełnomocnika WP w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy i zgromadzeniach wspólników spółek z udziałem WP,
 • analiza i ocena wniosków, sprawozdań finansowych, planów i innych dokumentów, opracowywanych przez zarządy i rady nadzorcze spółek,
 • monitorowanie prawidłowości realizacji praw korporacyjnych WP w zakresie zasiadania przedstawicieli WP w radach nadzorczych spółek,
 • monitoring procesów restrukturyzacji spółek z udziałem WP,
 • monitoring procesów związanych z powoływaniem i przystępowaniem WP do spółek prawa handlowego.

2.REALIZACJA INNYCH ZADAŃ ZWIĄZANYCH ZE WSPIERANIEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 • przygotowywanie projektów uchwał Zarządu WP oraz projektów uchwał Sejmiku WP w zakresie merytorycznej właściwości REFERATU;
 • realizacja uchwał Sejmiku i Zarządu WP w zakresie działań REFERATU;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, wnioski, skargi (we współpracy z Departamentem Kontroli i Audytu Wewnętrznego) w zakresie merytorycznej właściwości REFERATU;
 • opiniowanie i monitorowanie społecznych konsultacji projektów ustaw, rozporządzeń i innych aktów normatywnych, w zakresie merytorycznej właściwości REFERATU;
 • monitorowanie realizacji istotnych dla gospodarki województwa pomorskiego dokumentów programowych i projektów inwestycyjnych; 
 • współpraca z instytucjami i organizacjami, mająca na celu wspieranie rozwoju pomorskiej przedsiębiorczości – m.in. z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, Invest in Pomerania, Pomorską Radą Przedsiębiorczości, instytutami badawczymi itp.