Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/4946771c-926d-4dcf-a619-3a7c7298b14a-4-scaled.jpg Nabór na wolne stanowiska pracy w ROPS

Nabór na wolne stanowiska pracy w ROPS

Trwa nabór na 2 wolne stanowiska pracy w referacie Koordynacji Polityki Społecznej (Zespół ds. projektów, strategii i monitoringu) w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej. Termin złożenia ofert to 10 października.

 

od podinspektora do głównego specjalisty w referacie Koordynacji Polityki Społecznej (Zespół ds. projektów, strategii i monitoringu) w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe z obszaru nauk społecznych,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu województwa,
 • umiejętność efektywnej pracy w zespole,
 • znajomość obsługi komputera – MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w obszarze pomocy społecznej lub instytucjach integracji społecznej,
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość zagadnień w zakresie realizacji i wdrażania projektów.

Zakres stanowiska pracy:

 • inicjowanie i organizowanie spotkań lokalnych w celu opracowania modelu kooperacji,
 • doradztwo oraz mediacje z wybranymi instytucjami sektorowymi w celu zainicjowania współpracy partnerskiej,
 • nawiązywanie współpracy z gminami miejsko-wiejskimi i powiatami w regionie w celu objęcia działaniami projektowymi zakładanej liczby powiatów i gmin,
 • przygotowanie procesu wdrażania pilotażu w gminach wyłonionych w konkursie,
 • udzielanie wsparcia doradczego gminom uczestniczącym w realizacji projektu przez cały okres jego trwania,
 • prowadzenie spotkań edukacyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli JST i NGO dot. opracowanego modelowego rozwiązania.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • kontakt telefoniczny z klientami Urzędu,
 • obsługa sprzętu komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie),

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz informacje (np. CV), o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2016.1666 z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
 • kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 • W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2016.902 z późn. zm.), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Ogłoszenie na BIP UMWP

Osoby zainteresowane (mile widziane osoby niepełnosprawne) prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Organizacji 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 81/18″ w terminie do dnia 10 października 2018 r. do godz. 15:45. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – www.bip.pomorskie.eu pod adresem http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,400.html oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przez okres 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w sierpniu 2018 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.