Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
MNF EOG – opis programu

MNF EOG – opis programu

MNF EOG - opis programu

Obszar tematyczny /właściwy RPS

Innowacje/RPS Pomorski Port Kreatywności, RPS Aktywni Pomorzanie, RPS Ekoefektywne Pomorze

Syntetyczny opis celów Programu/ priorytety

 

Główne cele Funduszy norweskich i EOG obejmują przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmocnienie stosunków dwustronnych pomiędzy Islandią, Norwegią i Liechtensteinem a Państwami-Beneficjentami poprzez przyznawanie pomocy finansowej w obszarach priorytetowych.

Obszary priorytetowe:

  • Innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność.
  • Włączenie społeczne, zatrudnienie młodzieży i ograniczanie ubóstwa.
  • Środowisko naturalne, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna.
  • Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie, podstawowe prawa i wolności.
  • Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne.

W Funduszach Norweskich i EOG ma zastosowanie pomoc publiczna. Zarządzeniem programów zajmuje się Komitet Mechnizmu Finansowego EOG (KMF) – w zakresie Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 -2021 oraz Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (NMSZ) – w zakresie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 -2021. KMF i NMSZ jest wspierane przez Biuro Mechanizów Finansowych. Rola państw członkowskich, regionów w systemie zarządzania w kraju sprowadza się do prowadzenia Krajowego Punku Kontaktowego, który:

  • ponosi ogólną odpowiedzialność za realizację celów wytyczonych, za wdrażanie w Państwie-Beneficjencie,
  • pełni on rolę punktu kontaktowego i jest odpowiedzialny i rozliczany za realizację MoU,
  • reprezentuje Państwo-Beneficjenta w kontaktach z KMF i NMSZ,
  • gwarantuje, aby programy były wdrażane zgodnie z ramami prawnymi, monitoruje też postępy w realizacji i ich jakość,
  • regularnie monitoruje programy pod kątem ich postępów w osiąganiu rezultatu/rezultatów i celu/celów programu zgodnie z uzgodnionymi wskaźnikami i wymogami finansowymi określonymi dla programu. Wyniki monitorowania przedstawiane są w Raporcie Strategicznym.

Nabory do programów odbywają się w trybie ciągłym, w zależności od dziedziny projektu. Szczegółowe informacje znajdują się stronie każdego z operatorów. NABORY: Aktualny harmonogram naborów wg stanu na 21 maja 2020 roku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.