Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Kogo szukamy

Kogo szukamy

Kogo szukamy

Szukamy zdolnych absolwentów, którzy do swoich zadań podchodzą z zaangażowaniem, są elastyczni w stosunku do zmian i chętnie zdobywają nową wiedzę. Wierzymy, że osoba z potencjałem może nauczyć się wszystkiego. Cenimy chęć rozwoju oraz otwartą osobowość.

Specjalistom, którzy pragną zdobyć kolejne doświadczenia zawodowe oraz budować swoją karierę w oparciu o strukturę organizacyjną naszego Urzędu, oferujemy pracę m.in. w obszarach:

 • Ochrony środowiska
 • Kultury
 • Edukacji
 • Infrastruktury
 • Wdrażania funduszy unijnych
 • Zarządzania projektami
 • Zdrowia
 • IT
 • Finansów
 • Audytu/Kontroli

Od specjalistów oczekujemy wiedzy i kompetencji, które pomogą nie tylko utrzymać wysokie standardy funkcjonowania Urzędu, ale również rozwijać najlepsze praktyki w obszarze administracji samorządowej.

Kluczowe dla nas kompetencje to:

 • Sumienność

Wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie. Przywiązywanie wagi do detali i zgodności efektów prac z wytycznymi. Wspieranie i pomaganie innym pracownikom w realizacji monotonnych, wymagających skupienia i koncentracji uwagi zadań. Unikanie błędów w wykonywanych zadaniach. Przekonywanie innych osób do starannej i terminowej realizacji zadań.

 • Sprawność

Dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań, umożliwiające uzyskiwanie wysokich efektów pracy. Wywiązywanie się z zadań w wyznaczonym przez przełożonego terminie. Wykonywanie obowiązków bez zbędnej zwłoki

 • Bezstronność

Obiektywne rozpoznawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źródeł, gwarantujące wiarygodność przedstawionych danych, faktów i informacji. Umiejętność sprawiedliwego traktowania wszystkich stron, niefaworyzowania żadnej z nich.

 • Umiejętność  stosowania   odpowiednich  przepisów

Znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy. Umiejętność zastosowania właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy. Rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin.

 • Planowanie i organizowanie pracy

Planowanie działań i organizowanie pracy w celu wykonania zadań. Precyzyjne określenie celów, odpowiedzialności oraz ram czasowych działania. Ustalanie priorytetów działania, efektywne wykorzystywanie czasu, tworzenie szczegółowych i możliwych do realizacji planów krótko- i długoterminowych.

 • Kultura osobista , zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim

Odznaczanie się wysoką kulturą osobistą w kontaktach interpersonalnych. Właściwie i uprzejmie zachowywanie się. Umiejętność bycia pomocnym. Bycie  lojalnym wobec urzędu i zwierzchników. Gotowość do wykonywania służbowych poleceń w sposób gwarantujący poszanowanie prawa i ograniczający możliwość popełniania pomyłek. Wykazywanie powściągliwości i rozwagi w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy urzędu. Korzystanie z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały  powierzone. Godne zachowanie się w miejscu pracy i poza nim. Estetyczny wygląd oraz przebywanie w czasie pracy w stroju gwarantującym powagę reprezentowanego urzędu i adekwatnym do pełnionej przez pracownika funkcji, wykonywanych obowiązków, zadań, czynności.