Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Informacje o projekcie Sieć współpracy województw

Informacje o projekcie Sieć współpracy województw

Informacje o projekcie Sieć współpracy województw

Cel projektu

W celu usprawnienia i uproszczenia systemu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  poprawy jakości i trwałości interwencji tego Funduszu, Samorząd Województwa Pomorskiego złożył do  Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ofertę utworzenia Sieci współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w  zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w  wymiarze regionalnym. Propozycja ta została zaakceptowana i od kwietnia 2018 r. Samorząd Województwa Pomorskiego realizuje projekt grantowy, współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt realizowany jest w partnerstwie Samorządu Województwa Pomorskiego i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych województw śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.

Kluczowym celem działalności Sieci współpracy jest wymiana doświadczeń jej  członków i podmiotów z nimi współpracujących. Główny zakres działań zakłada wspólne wypracowanie konkretnych rozwiązań i rekomendacji w ramach poszczególnych zakresów tematycznych podczas cyklicznych spotkań Partnerów w regionach. Wypracowane rozwiązania zostaną poddane testowaniu

Projekt obejmuje dwa zakresy tematyczne:

Temat 1: Wypracowanie mechanizmów zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach projektów EFS.

Planowanym rezultatem interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze usług społecznych jest poprawa ich dostępności, przy jednoczesnej trosce o jakość i przekazanie ich realizacji na poziom lokalnych społeczności. W trakcie projektu przedstawione i poddane analizie praktyków i ekspertów zostaną „dobre praktyki”, które mogą stanowić przykład trwałych i  konsekwentnie wdrażanych działań, wartych upowszechnienia również na poziomie międzyregionalnym, czy ogólnopolskim, i co ważne, mogących stanowić podstawę do  projektowania modelowych rozwiązań wprowadzanych do warunków realizacji wsparcia na  poziomie Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi.  Nacisk zostanie położony głównie na wypracowanie możliwych do  zastosowania mechanizmów zapewnienia trwałości świadczonych usług z  wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń członków Sieci oraz rozwój form bezpośredniego wsparcia rodziny. Podczas spotkań międzyregionalnych omawiana będzie także rekomendowana przez Instytucję Koordynująca realizację programów operacyjnych – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju formuła projektów terytorialnych, obejmujących różne typy usług społecznych, zgodnie z partycypacyjnie zdiagnozowanymi potrzebami, w ramach szerokiego, regionalnego partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej. 

Temat 2: Ograniczanie ryzyka i zapobieganie zagrożeniom związanym z  występowaniem nieprawidłowości w regionalnych programach operacyjnych wdrażanych w różnych województwach w tym podwójnym finansowaniem wydatków.

Instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnych programów operacyjnych w toku ich realizacji dostrzegły także potrzebę wypracowania nowych rozwiązań zabezpieczających środki alokowane w  danym RPO przed ich przeznaczaniem na realizację projektów przez podmioty, które wykorzystały w sposób nieprawidłowy dofinansowanie. Wypracowanie takiego instrumentu pozwalałoby instytucjom zaangażowanym we wdrażanie funduszy europejskich na uzyskanie szerszych informacji o  podmiotach, których uczestnictwo w realizacji projektów współfinansowanych w ramach danego RPO niesie za sobą zwiększone ryzyko występowania nieprawidłowości. Wymiana doświadczeń członków Sieci może także przyczynić się do wspólnego wypracowania koncepcji, postulatów w zakresie nowych rozwiązań prawnych związanych z odpowiednio silnym zabezpieczaniem umów o dofinansowanie projektów, w których realizację zaangażowane mają być podmioty, które w sposób nieprawidłowy wykorzystały dofinansowanie lub których projekty a zwłaszcza ich zakres, założenia i ilość wskazują na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości bądź nadużyć finansowych. 

Odbiorcy

Instytucje uczestniczące w realizacji programów operacyjnych, w tym m.in minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Instytucje Zarządzające RPO, Wnioskodawcy, Beneficjenci i inne instytucje uczestniczące w realizacji programów operacyjnych zainteresowane rozwojem usług społecznych w  zakresie zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych oraz ograniczaniem ryzyka i zapobieganiem zagrożeniom związanym z  występowaniem nieprawidłowości

Działania

Temat 1: 

  • Realizacja  czterech spotkań Partnerów w poszczególnych regionach, obejmujących m.in. wizyty studyjne, pracę z udziałem ekspertów, zajęcia warsztatowe, w ramach których wypracowane zostaną rekomendacje w zakresie sposobów i narzędzi zapewnienia trwałości miejsc świadczenia usług społecznych, koordynacji świadczenia usług, partnerstwa i międzysektorowej współpracy we  wdrażaniu usług społecznych, wypracowania mechanizmów stabilnego ich finansowania. Zakres tematyczny spotkań może zostać uzupełniony i  rozszerzony – w zależności od potrzeb;
  • Testowanie wypracowanych rozwiązań poprzez ujęcie w katalogu kluczowych i wspólnych dla wszystkich członków Sieci rekomendacji rozwiązań w ramach regulaminów konkursów/wezwań dla projektów pozakonkursowych w postaci warunków lub zaleceń realizacji projektów EFS w obszarze usług społecznych – w szczególności w kontekście uwarunkowań ich trwałości i zapewnienia stabilnego finansowania po zakończeniu projektu;
  • Opracowanie i wydanie publikacji podsumowującej merytoryczne rezultaty pracy Sieci oraz wypracowane rozwiązania Koncepcja publikacji zostanie przygotowana przez Lidera we współpracy z Partnerami. Publikacja zostanie rozpowszechniona wśród Instytucji Zarządzających regionalnych programów operacyjnych oraz  przekazana do Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 

Temat 2: 

  • Realizacja  czterech spotkań Partnerów w poszczególnych regionach w trakcie których wypracowane zostaną rozwiązania, (w tym zwłaszcza narzędzia informatyczne), które będą tworzyły płaszczyznę współpracy  i  wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami zarządzającymi RPO na temat podmiotów, w których projektach stwierdzono nieprawidłowości mogące powielać się także w  projektach realizowanych przez dany podmiot w ramach innych RPO bądź też projektach, które dopiero przedstawiono do udziału w procesach naboru prowadzonych w ramach poszczególnych RPO, a co do których istnieje obiektywna potrzeba odpowiednio silnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji. Zakres tematyczny spotkań może zostać uzupełniony i rozszerzony na bieżąco w ramach pojawiających się problemów;
  • Testowanie wypracowanych rozwiązań – Rezultaty współpracy tj. wspólnie wypracowane koncepcje, założenia oraz narzędzia zostaną poddane testowaniu przez członków Sieci w ramach bieżących działań związanych z  wdrażaniem danego RPO (w tym w szczególności w ramach procesów związanych z  naborem, podpisywaniem i zabezpieczaniem umów o dofinansowanie realizacji projektów oraz  ich  rozliczaniem).

Rezultaty

  • stworzenie modelu międzysektorowej współpracy realizatorów usług społecznych, która umożliwi wprowadzenie rzeczywistych mechanizmów zapewniających dalsze stabilne finansowanie miejsc świadczenia usług społecznych, zapewnienie trwałości oraz koordynacja świadczenia usług po zakończeniu działań projektowych, 
  • stworzenie katalogu kluczowych i wspólnych dla wszystkich członków Sieci rekomendacji rozwiązań w ramach regulaminów konkursów/wezwań dla projektów pozakonkursowych (załączników do regulaminów) w postaci warunków lub zaleceń realizacji projektów EFS w  obszarze usług społecznych, 
  • stworzenie modelu i Sieci współpracy pomiędzy niezależnymi instytucjami zarządzającymi RPO w zakresie wspomagającym jej członków w ograniczaniu ryzyka i zapobieganiu zagrożeniom związanym z występowaniem nieprawidłowości w RPO wdrażanych w różnych województwach,
  • stworzenie katalogu kluczowych i wspólnych dla wszystkich członków Sieci rekomendacji i  mechanizmów wspierających realizowane przez instytucje zarządzające działania związane z  ograniczaniem ryzyka i zapobieganiem zagrożeniom związanym z występowaniem nieprawidłowości.