Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Informacja Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 28 marca 2019 r. dotycząca Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot

Informacja Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 28 marca 2019 r. dotycząca Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot

Informacja Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 28 marca 2019 r. dotycząca Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot

Informacja dotycząca Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot
przyjęta na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku dnia 28.03.2019 roku 

 

W 2011 roku powstało Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny (obecnie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot), zrzeszające aktualnie 57 miast, gmin wiejskich i powiatów, którego celem jest wspieranie integracji metropolitalnej i reprezentowanie interesów swoich członków. Współpraca metropolitalna w OMG-G-S obejmuje szereg inicjatyw w dziedzinach rynku pracy, promocji gospodarczej i turystycznej, edukacji, transportu, a także środowiska i kultury. Dotychczasowe wspólne oddolne inicjatywy samorządów i partnerów społeczno-gospodarczych zmierzają w kierunku integracji metropolitalnej w ramach powiązań funkcjonalnych pomiędzy różnymi częściami OMG-G-S.  

Kształtujący się obszar metropolitalny w województwie pomorskim jest najważniejszym ośrodkiem metropolitalnym położonym w północnej Polsce i jednocześnie w południowej części basenu Morza Bałtyckiego o regionalnej, lecz także w zakresie ponadnarodowego oddziaływania. OMG-G-S jest zamieszkały przez blisko 1,5 mln mieszkańców i obejmuje łącznie obszar o powierzchni 6,7 tys. km². Zasięg obszaru metropolitalnego wyznaczany jest nie tylko granicami administracyjnymi powiatów, ale przede wszystkim silnymi powiązaniami funkcjonalnymi związanymi z rynkiem pracy. Jednym z kluczowych elementów wskazujących na jego zasięg jest sieć transportowa, której podstawę stanowi Szybka Kolej Miejska, uzupełniana obecnie przez Pomorską Kolej Metropolitalną, która została uruchomiona w 2015 roku. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia krajowe i zagraniczne oraz Stowarzyszenia OMG-G-S w zakresie integracji metropolitalnej, trudno o efektywne wykonywanie zadań szczególnie z zakresu transportu zbiorowego oraz planowania przestrzennego (kluczowych przede wszystkim z punktu widzenia mieszkańca metropolii) tylko i wyłącznie w oparciu o oddolną współpracę samorządów.  Problemem nie jest brak woli współpracy pomiędzy samorządami i partnerami społeczno-gospodarczymi, ale brak wystarczających środków na realizację tych zadań. Stąd też niezbędne jest uregulowanie ustawowe zapewniające odpowiednie finansowanie obszarów metropolitalnych.

Dlatego też Stowarzyszenie OMG-G-S opracowało projekt ustawy zawierający propozycje zmian w przepisach obowiązujących oraz zmiany w przepisach przejściowych. Związek metropolitalny byłby zobligowany do realizacji określonych ustawą zadań, ale to samorządy decydować będą jaka pula środków będzie przeznaczana na każde z nich. Obok opisanych wyżej obligatoryjnych zadań, związek metropolitalny mógłby przejmować do realizacji również inne działania. Przykładowo mogłyby być to zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, utylizacji i odbioru odpadów, współpracy z uczelniami wyższymi, czy też rozbudową sieci szlaków rowerowych. Wówczas, zgodnie z projektem Ustawy, środki z budżetu związku metropolitalnego pozwoliły by na realizację konkretnych projektów we wszystkich częściach metropolii.

 

Do pobrania:
Informacja Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 28 marca 2019 r. dotycząca Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot