Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Gospodarska wodna na XXI Forum Gospodarczym w Toruniu

Gospodarska wodna na XXI Forum Gospodarczym w Toruniu

W programie bloku znalazły się dwa panele: reforma gospodarki wodnej oraz gospodarcze wykorzystanie rzek. W pierwszej części uczestnicy spotkania zapoznali się z aktualnymi możliwościami finansowania gospodarki wodnej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w świetle planowanych zmian prawnych, reformą gospodarki wodnej i jej zakresem projektowanej regulacji i rozdzielenia kompetencji organów administracji publicznej, finansowaniem gospodarki wodnej ze środków publicznych, utworzeniem dwóch Zarządów: Dorzecza Odry i Wisły, wprowadzeniem podziału wód publicznych na tzw. rządowe i samorządowe oraz transpozycją prawa UE w tym pełnej realizacji dyrektywy powodziowej i Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Ponadto,  omówiono kwestie związane z opracowywanymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej masterplanami –  dokumentami na okres przejściowy, zbierającymi w jednym miejscu projekty inwestycyjne ingerujące w wody. Duże kontrowersje w tej części panelu wzbudziło wystąpienie przedstawiciela Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który próbował przekonywać, że wykorzystanie gospodarcze rzek wpływa na zmniejszenie liczebności ryb a wydobywanie kruszywa jest zgubne dla środowiska. 

Te stwierdzenia w drugie części spotkania próbowali rozwiać naukowcy, którzy na przykładzie badań ichtiofauny dolnej Wisły, wykazywali m.in., że budowa stopnia wodnego Włocławek nie przyczyniła się do pogorszenia warunków bytowych ryb. Z kolei w drugiej części panelu, który dotyczył gospodarczemu wykorzystaniu rzek, skupiono się na najbliższej przyszłości Wisły i budowy stopnia wodnego w Ciechocinku – Siarzewie. Zaprezentowano m.in. badania, które dowodzą, że stopnie wodne i zapory nie tylko nie zanieczyszczają wody, ale mogą również poprawiać jakość wody w rzece oraz nowe rozwiązania, mogące zminimalizować wpływ stopnia wodnego na środowisko, zwłaszcza poprzez budowę obok głównego nurtu rzeki osobnego koryta, którym ryby i inne organizmy wodne, ale też i kajakarze bez problemu mogliby się poruszać.  Ważnym głosem w dyskusji było również zwrócenie uwagi na pomijaną dotychczas w Polsce kwestię architektury budowli rzecznych.  Nie zabrało w dyskusji tematów poświęconych roli i znaczeniu transportu śródlądowego dla gospodarki.  Z kolei profesor Zygmunt Babiński z Uniwersytetu Kazimierza

Wielkiego przedstawił analizę, w jaki sposób zrewitalizowano inne rzeki w Europie i w Japonii. Wniosek jest następujący,  każda rzeka jest inna i nie da się skopiować rozwiązań zza granicy np. dla Wisły. Zaproponował pomysł budowy kaskady, systemu kilku stopni wodnych na odcinku od ujścia Narwi do Gdańska. Zwieńczeniem panelu było wystąpienie redaktora naczelnego Dziennika Bałtyckiego, który przedstawił efekty kampanii medialnej – „Autostrada na Wiśle”.