Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W ramach niniejszego konkursu przewiduje się przyznanie dotacji Podmiotom, których celem działania jest realizacja zadań o charakterze ponadlokalnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia konkursu.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia konkursu.  

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie. UWAGA: Złożenie oferty tylko w jednej formie – albo elektronicznej, albo papierowej – będzie traktowane jako brak złożenia oferty!

Ofertę w wersji papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej w serwisie witkac.pl, należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach: 7.45-15.45 lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem „Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym NIE OTWIERAĆ”.

Ofertę należy złożyć:

1. elektronicznie w systemie witkac.pl, wraz z wymaganymi załącznikami – do 22 marca 2018 r. do godz. 23:59:59

2. w formie papierowej w postaci wydruku z systemu witkac.pl, wraz z wymaganymi załącznikami – do 23 marca 2018 r. do godz. 15:45 bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej na realizację zadania.

Do pobrania:

Uchwała Nr 189/308/18 Zarządu Województwa Pomorskiego

Załącznik Nr 1 do uchwały – ogłoszenie konkursu

Załącznik Nr 2 do uchwały -wzór oferty

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia – karta oceny

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia – wzór umowy