Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
ERASMUS PLUS – opis programu

ERASMUS PLUS – opis programu

ERASMUS PLUS - opis programu

Obszar tematyczny /właściwy RPS

Kształcenie, szkolenie, młodzież, sport/RPS Aktywni Pomorzanie

 

Syntetyczny opis celów Programu/ priorytety

Erasmus+ jest programem UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie. Stworzy dla ponad 4 mln Europejczyków możliwość rozwoju swoich umiejętności za granicą – odbycia studiów lub szkoleń, zdobycia doświadczenia zawodowego lub uczestnictwa w projekcie wolontariatu. Celem programu jest wkład w realizację założeń strategii „Europa 2020″ na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego, jak również strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia 2020.

Do celów szczegółowych programu należy:

 • Podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności.
 • Wspieranie poprawy jakości, doskonałości innowacyjnej i umiędzynarodowienia instytucji edukacyjnych i szkoleniowych.
 • Wspieranie tworzenia i rozpowszechnienia wiedzy o europejskim obszarze uczenia się przez całe życie.
 • Poszerzanie międzynarodowego wymiaru kształcenia i szkolenia.
 • Poprawa nauczania i uczenia się języków oraz promowanie szerokiej różnorodności językowej.

Priorytety programu:

 • Zmniejszenie bezrobocia, w szczególności wśród młodych ludzi.
 • Wspieranie edukacji dorosłych, zwłaszcza w zakresie nowych umiejętności.
 • Zachęcanie młodzieży do udziału w procesie demokratycznym.
 • Wspieranie innowacji, współpracy i reform.
 • Ograniczanie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki.
 • Wspieranie współpracy i mobilności między UE a krajami partnerskimi

W programie Erasmus + nie ma zastosowania pomoc publiczna. Instytucją Zarządzającą programu jest bezpośrednio Komisja Europejska. Podmiotem wdrażającym jest Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Rola państw członkowskich, regionów w systemie zarządzania w kraju:  Komisja we współpracy z państwami członkowskimi regularnie monitoruje i przedstawia sprawozdania z wykonania oraz wyniki programu; Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.