Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
ERASMUS PLUS – Minimalne wymogi dla projektu

ERASMUS PLUS – Minimalne wymogi dla projektu

ERASMUS PLUS - Minimalne wymogi dla projektu

W ramach programu Erasmus+ realizuje się akcje. Są one dodatkowo podzielone na osobne projekty i działania, które mają odrębne wymogi.

 1. Akcja 1 – Mobilność
 2. Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
 3. Akcja 3 – Wsparcie w reformowaniu polityk
 4. Działania „Jean Monnet”
 5. Sport

AKCJA 1 – MOBILNOŚĆ

Projekty mobilności w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży:

Projekty mobilności studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego

 • Liczba organizacji uczestniczących: podczas realizacji projektu zaangażowane muszą być co najmniej dwie organizacje z różnych krajów programu. W przypadku mobilności obejmującej kraje partnerskie minimum stanowi jedna organizacja z kraju programu i jedna z uprawnionego kraju partnerskiego.
 • Czas trwania projektu: 16 miesięcy lub 24 miesiące (mobilność między krajami programu) i 16 miesięcy lub 26 miesięcy (mobilność między krajami programu a krajami partnerskimi).

 Projekty mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego:

 • Liczba organizacji uczestniczących: co najmniej dwie organizacje uczestniczące z różnych krajów programu.
 • Czas trwania projektu: od roku do 2 lat.

 Projekty mobilności kadry edukacji szkolnej:

 • Uprawnione działania: projekt musi obejmować przynajmniej jedno z następujących działań: prowadzenie zajęć dydaktycznych, zorganizowane kursy lub szkolenia za granicą, job shadowing.
 • Liczba organizacji uczestniczących: co najmniej dwie organizacje uczestniczące z różnych krajów.
 • Czas trwania projektu: od roku do 2 lat.

Projekty mobilności kadry edukacji dorosłych:

 • Uprawnione działania: projekt musi obejmować przynajmniej jedno z następujących działań: prowadzenie zajęć dydaktycznych, zorganizowane kursy lub szkolenia za granicą, job shadowing.
 • Liczba organizacji uczestniczących: co najmniej dwie organizacje z różnych krajów.
 • Czas trwania projektu: od roku do 2 lat.

 Projekty mobilności osób młodych i pracujących z młodzieżą – obejmuje 2 rodzaje projektów:

 • Projekty mobilności osób młodych i pracujących z młodzieżą:
 • Uprawnione działania: projekt musi obejmować przynajmniej jedno z następujących działań: wymiany młodzieży, mobilność osób pracujących z młodzieżą.
 • Liczba organizacji uczestniczących: co najmniej dwie organizacje uczestniczące z różnych krajów.
 • Czas trwania projektu: 3 – 24 miesiące.
 • Inne: do formularza wniosku należy załączyć harmonogram dot. każdego działania zaplanowanego w projekcie, a także oświadczenie przedstawienia prawnego.
 • Projekty mobilności osób młodych: projekty w zakresie wolontariatu:
 • Liczba organizacji uczestniczących: co najmniej dwie organizacje uczestniczące z różnych krajów, z których przynajmniej jeden musi być krajem programu spoza UE lub krajem partnerskim sąsiadującym z UE.
 • Czas trwania projektu: 3 – 24 miesiące.

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus:

 • Liczba i profil organizacji uczestniczących: instytucje szkolnictwa wyższego z co najmniej trzech różnych krajów programu.
 • Liczba uczestników: dofinansowanie obejmuje maksymalnie 15 studentów posiadających stypendia i co najmniej 4 zaproszonych naukowców/wykładowców prowadzących gościnnie wykłady na dany nabór, zaangażowanych w działania dot. wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus.
 • Czas trwania projektu: od roku do 2 lat.

Kredyty programu Erasmus+ dla studentów studiów magisterskich:

 • Aby ubiegać się o kredyt student musi:
 • Być rezydentem państwa uczestniczącego w programie Erasmus+.
 • Mieć ukończony pierwszy stopień studiów w ramach szkolnictwa wyższego.
 • Zostać przyjętym na drugi stopień studiów.
 • Studia magisterskie, na jakich student zamierza studiować muszą odbywać się w kraju, w którym otrzymał on dyplom i oferować pełen program prowadzący do uzyskania tytułu magistra lub stopnia równoważnego.

 

AKCJA 2 – WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży:

 1. Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji:
 2. Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk
 • Liczba i profil organizacji uczestniczących: co najmniej trzy organizacje pochodzące z trzech różnych krajów programu.
 • Czas trwania projektu: 24 – 36 miesięcy (w dziedzinie szkolnictwa wyższego); 12 – 36 miesięcy (w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej i edukacji dorosłych); 6 – 36 miesięcy (w dziedzinie młodzieży).

Sojusze na rzecz wiedzy:

 • Liczba i profil organizacji uczestniczących: co najmniej sześć niezależnych organizacji z co najmniej trzech krajów programu, z których co najmniej dwie organizacje są instytucjami szkolnictwa wyższego i co najmniej dwie są przedsiębiorstwami.
 • Czas trwania projektu: 2 lub 3 lata.

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych (są 3 różne grupy):

Grupa 1: Sojusz na rzecz umiejętności sektorowych służące identyfikowaniu potrzeb dotyczących umiejętności:

 • Liczba i profil organizacji uczestniczących: ten sojusz musi obejmować co najmniej 12 krajów programu, a w jego realizacji musi brać udział co najmniej dwóch pełnoprawnych partnerów, z których przynajmniej jeden musi reprezentować daną branżę, a jeden – organizatorów kształcenia i szkolenia.
 • Czas trwania projektu: 2 lub 3 lata.

Grupa 2: Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych służące projektowaniu i prowadzeniu kształcenia i szkolenia zawodowego:

 • Liczba i profil organizacji: sojusz ten musi obejmować co najmniej cztery kraje programu a jego realizacji musi brać udział co najmniej ośmiu pełnoprawnych partnerów, co których co najmniej trzech musi reprezentować przedsiębiorstwa, branżę lub przedstawicieli społecznych, a co najmniej trzech – organizatorów kształcenia i szkolenia.
 • Czas trwania projektu: 2 lub 3 lata.

Grupa 3: Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych służące opracowywaniu nowego podejścia strategicznego (plan działania) do kwestii współpracy sektorowej w zakresie umiejętności.

 • Liczba i profil organizacji uczestniczących: sojusz ten musi obejmować co najmniej osiem krajów programu, a w jego realizacji musi brać udział co najmniej 12 pełnoprawnych partnerów, z których co najmniej pięciu musi reprezentować przedsiębiorstwa, branżę lub sektor, a co najmniej pięciu – organizatorów kształcenia i szkolenia.
 • Czas trwania projektu: 4 lata.

Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym:

Liczba i profil organizacji uczestniczących:

 • Projekty krajowe: projekty obejmujące tylko jeden kraj partnerski – w projekcie musi uczestniczyć jeden uprawniony kraj partnerski oraz co najmniej dwa kraje programu. Ponadto jako partnerów muszą obejmować co najmniej jedną instytucję szkolnictwa wyższego z co najmniej dwóch krajów programu, co najmniej trzy instytucje szkolnictwa wyższego z kraju partnerskiego uczestniczącego w projekcie.
 • Projekty wielonarodowe: projekty obejmujące dwa lub więcej krajów partnerskich – w projekcie muszą uczestniczyć co najmniej dwa uprawnione kraje partnerskie oraz co najmniej dwa kraje programu. Kraje partnerskie mogą należeć do tego samego regionu lub do różnych. Ponadto jako partnerów projekty muszą obejmować co najmniej jedną instytucję szkolnictwa wyższego z co najmniej dwóch krajów programu, co najmniej dwie instytucje szkolnictwa wyższego z każdego kraju partnerskiego.

Czas trwania projektu: 2 lub 3 lata

Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży:

 • Liczba i profil organizacji uczestniczących: co najmniej 3 organizacje uczestniczące z trzech różnych krajów, spośród których przynajmniej jeden jest krajem programu, a jeden uprawnionym krajem partnerskim.
 • Czas trwania projektu: 9 miesięcy – 2 lata

 

AKCJA 3 – WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK

Usystematyzowany dialog: spotkania osób młodych i decydentów do spraw młodzieży:

 • Liczba organizacji uczestniczących: muszą uczestniczyć co najmniej dwie organizacje uczestniczące z co najmniej dwóch różnych krajów, z których co najmniej jeden jest krajem programu.
 • Czas trwania projektu: 3 – 24 miesiące.
 • Inne kryteria: do formularza wniosku należy załączyć harmonogram dotyczące każdego spotkania zaplanowanego w projekcie oraz oświadczenie przedstawiciela prawnego.

AKCJA 4 – DZIAŁANIA “JEAN MONET”

Moduły „Jean Monnet”:

 • Czas trwania projektu: 3 lata.

Katedry „Jean Monnet”:

 • Profil katedr „Jean Monnet”: kierownicy katedr „Jean Monnet” Muszą być stałymi pracownikami instytucji składającej wniosek oraz posiadać stopień profesora.
 • Czas trwania projektu: 3 lata.

Centra doskonałości „Jean Monnet”:

 • Czas trwania projektu: 3 lata.

Wsparcie „Jean Monnet” na rzecz stowarzyszeń:

 • Czas trwania projektu: 3 lata

Sieci „Jean Monnet”:

 • Czas trwania projektu: 3 lata.

Projekty „Jean Monnet”:

 • Czas trwania projektu: 12, 18 lub 24 miesiące.

 

AKCJA 5 – SPORT

Współpraca partnerska:

 • Liczba i profil organizacji uczestniczących: co najmniej pięć organizacji z pięciu różnych krajów programu.
 • Czas trwania projektu: 12,18, 24, 30 lub 36 miesięcy. Czas trwania należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celu i rodzaju działań w projekcie.

Współpraca partnerska na mniejszą skalę:

 • Liczba i profil organizacji uczestniczących: co najmniej trzy organizacje z trzech różnych krajów programu.
 • Czas trwania projektu: 12 – 24 miesiące.

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe:

 • Uprawnione imprezy i uczestnicy: W europejskich imprezach sportowych organizowanych w jednym kraju muszą brać udział uczestnicy z co najmniej 12 różnych krajów. W europejskich imprezach sportowych organizowanych jednocześnie w kilku krajach programu muszą brać udział uczestnicy z 12 różnych krajów programu. Warunek jest spełniony, jeżeli uczestnicy biorą udział we wszystkich imprezach.
 • Czas trwania projektu: do roku.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.