Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019 [OTWARTY KONKURS OFERT]

Działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019 [OTWARTY KONKURS OFERT]

Ofertę należy złożyć: a) elektronicznie w systemie Witkac.pl - do 28 lutego 2019 r. do godz. 15.45 b) w formie papierowej (w postaci wydruku z serwisu witkac.pl) wraz z wymaganymi załącznikami - do 1 marca 2019 r. do godz. 15:45 bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego. Oferty złożone tylko w jednej formie – albo elektronicznej, albo papierowej – będą traktowane jako brak złożenia oferty!

 

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie realizację zadań województwa pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, szczegółowo określonych w załączniku.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu.  

Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie. Oferta w wersji papierowej musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny Podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, pełnomocnictwa do podpisania oferty, pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty.

Ofertę w wersji papierowej, należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach: 7.45-15.45 lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Na kopercie zawierającej ofertę w formie papierowej należy dopisać „Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym NIE OTWIERAĆ”.

Ofertę należy złożyć:

a) elektronicznie w systemie Witkac.pl  – do 28 lutego 2019 r. do godz. 15.45
b) w formie papierowej (w postaci wydruku z serwisu witkac.pl) wraz z wymaganymi załącznikami – do 1 marca 2019 r. do godz. 15:45 bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego. Oferty złożone tylko w jednej formie – albo elektronicznej, albo papierowej – będą traktowane jako brak złożenia oferty!

Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej na realizację w/w. zadania. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Dokumenty do pobrania: