Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Dialog Terytorialny w Nowej Karczmie

Dialog Terytorialny w Nowej Karczmie

W spotkaniu ze strony gminy uczestniczyli: Andrzej Pollak – Wójt Gminy, Wojciech Bronk – Zastępca Wójta Gminy, Kamila Guze – Referent ds. planowania przestrzennego, oraz Projektanci Studium: Katarzyna Rosiak i Irena Romasiuk.

Samorząd Województwa Pomorskiego reprezentowali: Jakub Pietruszewski – Dyrektor PBPR, Mateusz Richert – Inspektor Wojewódzki (Zespół Transportu i Infrastruktury Technicznej PBPR) oraz Barbara Lewicka (Referat Gospodarki Przestrzennej Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, UMWP).

Zmiana dokumentu Studium była uzasadniona potrzebą aktualizacji zapisów dotychczas obowiązującego dokumentu do nowych uwarunkowań prawnych, inwestycyjnych, infrastrukturalnych i planistycznych. Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia, wynikające z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, istotne do ujęcia w dokumencie zmiany studium gminy, w tym: przeciwdziałanie rozlewania się zabudowy, dostęp do podstawowych usług publicznych, kształtowanie i utrzymywanie przestrzeni publicznych oraz rozwój mobilności pieszej i rowerowej. Zwrócono także uwagę na możliwość zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez budowę biogazowni i uprawę roślin energetycznych oraz na potrzebę zachowania zasobów i walorów środowiska, które są istotne zarówno dla poziomu lokalnego, jak i ponadlokalnego, wpisując się w regionalny system powiązań ekologicznych.

Katalog Wytycznych DT Gminy Nowa Karczma