Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Dialog Terytorialny w Krynicy Morskiej

Dialog Terytorialny w Krynicy Morskiej

W czwartek, 7 marca 2019 r., w Urzędzie Miasta Krynica Morska odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego związane z przygotowywanym projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.

W spotkaniu, ze strony gospodarzy udział wzięli: Krzysztof Swat – Burmistrz Miasta, Paulina Sosińska – Młodszy Referent oraz projektanci studium z Biura urbanistycznego PPP Sp. z o.o., Panie – Aleksandra Piskorska i Joanna Jankowska.

Stronę Samorządu Województwa Pomorskiego reprezentowali: Jakub Pietruszewski – dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, Anna Błażewicz-Stasiak – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, Anna Łoziak – kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Katarzyna Kutniewska (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR), Małgorzata Obroślińska (Referat Gospodarki Przestrzennej, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, UMWP).

Podczas spotkania omówione zostały najważniejsze zagadnienia związane ze specyfiką Krynicy Morskiej, czyli w szczególności: wykorzystanie walorów położenia w polityce rozwoju miasta, w tym przeznaczenie nowych terenów pod rozwój funkcji związanych z turystyką i utworzenie uzdrowiska. Ważnym tematem dyskusji były obszary cenne przyrodniczo, które są kluczowe z punktu widzenia zachowania atrakcyjności i konkurencyjności Krynicy Morskiej. W tym kontekście omówione zostały konkretne zapisy Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, które powinny zostać uwzględnione w zmienianym dokumencie Studium.

Katalog wytycznych DT gminy Krynica Morska