Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Dialog Terytorialny w Gminie Wejherowo

Dialog Terytorialny w Gminie Wejherowo

Gminę Wejherowo na spotkaniu reprezentowali: Dominika Cyrek – kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Anna Kreft (Referat Gospodarki Przestrzennej), Piotr Czerwiński – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, Joanna Kryża (Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej) oraz projektanci Studium: Ewa Mieloch-Stojczyk i Justyna Karolczak (M&R Biuro Projektów).

 

Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu uczestniczyli: Karolina Marczewska (Departament rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP), Elżbieta Gackowska (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR), Katarzyna Kutniewska (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR), Mateusz Richert (Zespół Transportu i Infrastruktury Technicznej PBPR), Dominik Muła (Zaspół Środowiska i Krajobrazu PBPR) oraz Włodzimierz Kuczabski (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR) – Sekretarz Zespołu DT.

 

Decyzja o sporządzaniu nowego Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wynika z dezaktualizacji obowiązującego dokumentu, w tym w zakresie zmian obszarów zagrożonych powodzią. Na spotkaniu, przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego wymienili najważniejsze zagadnienia z katalogu wytycznych skierowanych do gminy wiejskiej Wejherowo, wynikających z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030 istotne dla sporządzania nowego dokumentu Studium. Omówione tematy dotyczyły rozbudowy sieci kanalizacyjnej, wymogów dotyczących zachowania ekosystemów leśnych i dolinnych w korytarzach ekologicznych. Ponadto, w związku z perspektywą powstania elektrowni jądrowej w bliskim sąsiedztwie Gminy, rozważa się reaktywację linii kolejowej 230 relacji Wejherowo – Garczegorze i ewentualne powstanie osiedla dla pracowników w Bolszewie.