Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/f8fb32c5-4c52-4a50-9f8d-c5a748e0cee2-scaled.jpg Dialog Terytorialny w Czarnej Dąbrówce

Dialog Terytorialny w Czarnej Dąbrówce

W spotkaniu ze strony gminy uczestniczyli: Joanna Parszewska – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, oraz Projektant Studium Irena Romasiuk. Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu brali udział: Maciej Nowakowski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej (Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP), Małgorzata Obroślińska (Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP), Grażyna Kubicz – Kierownik Zespołu Transportu i Infrastruktury Technicznej PBPR, Elżbieta Gackowska i Katarzyna Kutniewska (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR), Mateusz Richert – Inspektor Wojewódzki (Zespół Transportu i Infrastruktury technicznej PBPR), oraz Elżbieta Pomierski (Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR), pełniąca funkcję Sekretarza Zespołu Dialogu Terytorialnego. 

Spotkanie odbyło się w celu przedstawienia opracowanego projektu dokumentu Studium, oraz omówienia przyjętych rozwiązań pod kątem zagadnień poruszanych podczas pierwszego spotkania.

W projekcie znalazły się nowe ustalenia dotyczące m.in. możliwości lokalizacji usług publicznych w pobliżu obiektów o innych funkcjach wyznaczonych według miejscowych planów pod warunkiem, że nie będą ze sobą kolidować. Projektanci uwzględnili także zapisy o zachowaniu odległości 300 m od zabudowy mieszkaniowej przy ustalaniu lokalizacji biogazowni, a także przewidzieli możliwość pozyskania energii z OZE przy budowie farm wiatrowych. Pozostałe omówione kwestie dotyczyły potencjalnych terenów inwestycyjnych w okolicach miejscowości Kozy, Bochowo i Rokitki, planowanych tras rowerowych przebiegających przez obszar gminy oraz obwodnicy Czarnej Dąbrówki, na budowę której zostały wyznaczone rezerwy terenowe.

W trakcie spotkania przedyskutowane zostały również kwestie środowiskowe i kulturowe, między innymi dotyczące adaptacji obiektów o walorach historycznych, oraz proponowanego parku kulturowego w Mikorowie.