Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Skarbnik Województwa

Zajmuje się wstępną kontrolą zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów. Do zadań skarbnika należy wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. Dokonuje też okresowych analiz budżetu województwa i na bieżąco informuje zarząd o przebiegu jego wykonania. Skarbnik odpowiada za prawidłowość rachunkowości budżetu województwa i urzędu. Ponadto, uczestniczy w pracach oraz obradach sejmiku i zarządu z głosem doradczym oraz nadzoruje pracę Departamentu Finansów.

Kontakt
Skarbnik województwa
Skarbnik województwa
Henryk Halmann

Henryk Halmann

Skarbnik województwa

Zastępca skarbnika
Beata Skrobotowicz

Beata Skrobotowicz

Dyrektor Departamentu Finansów – zastępca skarbnika