Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Samodzielne Stanowisko ds. bhp i ppoż.

Pracownik ds. bhp i ppoż. przygotowuje okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż. oraz rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Prowadzi m.in. okresowe kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp i ppoż., wstępne szkolenie w zakresie spraw bhp i ppoż. dla pracowników nowo przyjętych do pracy i doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bhp i ppoż. Dba o wyposażenie budynku Urzędu w sprzęt przeciwpożarowy i ratowniczy oraz środki gaśnicze,  czuwa nad zabezpieczeniem pomieszczeń użytkowanych przez Urząd przed zagrożeniem pożarowym.

Kontakt
Samodzielne Stanowisko ds. bhp i ppoż.