Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Departament rozpoznaje przyczyny ubóstwa i opracowuje programy pomocy społecznej, by je ograniczać. Zajmuje się rehabilitacją zawodową i społeczną, pomaga w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Przygotowuje i realizuje wojewódzkie programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. Do zadań departamentu należy też wspieranie i opiekowanie się rodziną oraz stosowanie systemu pieczy zastępczej.

ROPS prowadzi interwencyjne ośrodki preadopcyjne i adopcyjne, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne.

Zajmuje się kombatantami i osobami represjonowanymi. Kształtuje warunki godnego i zdrowego starzenia się i prowadzi działania na rzecz integracji środowisk senioralnych.

 

Kontakt
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dyrektor departamentu
Katarzyna Weremko

Katarzyna Weremko

Dyrektor departamentu

Zastępcy dyrektora
Andrzej Kowalczys

Andrzej Kowalczys

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Agnieszka Zabłocka

Agnieszka Zabłocka

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU DS. KOORDYNACJI POLITYKI SPOŁECZNEJ

Spółki i jednostki podległe
Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku
brak osobowości prawnej
Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku
brak osobowości prawnej