Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa

Opiniuje, analizuje programy, prognozy, studia, raporty, projekty aktów prawnych i analizy dotyczące wsi, rolnictwa, monitoruje ich realizację. Udostępnia informację o środowisku i jego ochronie. Zajmuje się opracowaniem, wdrażaniem i aktualizacją oraz monitorowaniem i sprawozdawczością wojewódzkich planów gospodarki odpadami, programów ochrony powietrza oraz programów ochrony środowiska przed hałasem. Prowadzi wojewódzką bazę danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest i PCB).
Ponadto, przyjmuje i ocenia wnioski w ramach listy produktów tradycyjnych oraz prowadzi sprawy związane z Europejską Siecią Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Wydaje zezwolenia na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt oraz na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych. Zajmuje się też tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją parku krajobrazowego. Uzgadnia wieloletnie łowieckie plany hodowlane. Jest odpowiedzialny za gospodarkę rybacką oraz informację geologiczną.

Kontakt
Departament Środowiska i Rolnictwa
Dyrektor departamentu
Krzysztof Pałkowski

Krzysztof Pałkowski

Dyrektor departamentu

Zastępcy Dyrektora
Tadeusz Styn

Tadeusz Styn

Z-CA DYREKTORA DS. POLITYKI EKOLOGICZNEJ I ŚRODOWISKA

Michał Kowalski

Michał Kowalski

GEOLOG WOJEWÓDZKI

m.kowalski@pomorskie.eu
Spółki i jednostki podległe
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku
brak osobowości prawnej