Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Kontroli

Departament kontroluje finanse w jednostkach oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu województwa. Współpracuje z zewnętrznymi organami kontroli oraz komisją rewizyjną sejmiku przeprowadzającymi kontrole urzędu i jednostek.

Podczas planowych i pozaplanowych kontroli przekazuje marszałkowi obiektywne i niezależne opinie dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w formie dokumentacji kontrolnej, w szczególności protokołów z przeprowadzonych kontroli i  wystąpień pokontrolnych.

Realizuje zadania audytu wewnętrznego wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych w urzędzie i w jednostkach, a także w innych podmiotach zobowiązanych poddaniu się audytowi. DKO opiniuje też projekty odpowiedzi na interpelacje radnych.

Kontakt
Departament Kontroli
Dyrektor departamentu
Wojciech Szafran

Wojciech Szafran

Dyrektor departamentu

Zastępcy dyrektora
Iwona Świtaj

Iwona Świtaj

Zastępca dyrektora departamentu ds. kontroli