Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Infrastruktury

Zajmuje się m.in. zaliczeniem dróg do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Monitoruje inwestycje drogowe realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Nadzoruje przeprowadzanie egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz prowadzi ewidencję egzaminatorów. Zajmuje się zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich oraz wydaje zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i specjalnych w krajowym transporcie drogowym.
Jest odpowiedzialny za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 proc. alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby w województwie. Do zadań należy też gospodarowanie kolejowymi pojazdami szynowymi. Ponadto, prowadzi działania dotyczące rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych oraz zadania związane z utworzeniem Regionalnego Zarządu Publicznego Transportu Zbiorowego.

Kontakt
Departament Infrastruktury
Dyrektor departamentu
Krzysztof Czopek

Krzysztof Czopek

Dyrektor departamentu

Zastępcy dyrektora
Eugeniusz Manikowski

Eugeniusz Manikowski

Zastępca dyrektora departamentu ds. transportu

Izabela Fludzińska

Izabela Fludzińska

Zastępca dyrektora departamentu ds. projektów infrastrukturalnych

Spółki i jednostki podległe
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
brak osobowości prawnej
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
posiada osobowość prawną
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku
posiada osobowość prawną