Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
COSME – opis programu

COSME – opis programu

COSME - opis programu

Obszar tematyczny /właściwy RPS

Konkurencyjność, MŚP/RPS Pomorski Port Kreatywności, RPS Aktywni Pomorzanie

Syntetyczny opis celów Programu/ priorytety

Program COSME jest kontynuacją programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na 2007-2013. Nowy program utworzony w celu zapewnienia przedsiębiorcom lepszego dostępu do finansowania oraz ułatwiania ekspansji na terenie Europy i poza nią. Do najważniejszych zadań należy przede wszystkim poprawa dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez instrumenty kapitałowe i dłużne. Inne kluczowe zadania to poprawa dostępu do rynków Unii Europejskiej i poza nią, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw UE, tworzenie środowisk sprzyjających powstania i rozwijania działalności gospodarczej czy też wspieranie MŚP poza obszarem UE.

Do głównych celów programu należy:

  • Wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich.
  • Krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP.

W programie COSME występuje pomoc publiczna. Instytucją Zarządzającą programu jest bezpośrednio Komisja Europejska, a podmiotem wdrażającym Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Rola państw członkowskich, regionów w systemie zarządzania w kraju sprowadza się do: tworzenie i prowadzenia Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości we współpracy z Komisją Europejską, a także do prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.