Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Adaptacja pracowników

Adaptacja pracowników

Adaptacja pracowników

Służba przygotowawcza

Pracownicy podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym kierowani są do odbycia służby przygotowawczej, która polega na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu pracownika do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych oraz zapoznania go ze specyfiką pracy w Urzędzie.

  

Intranet

Ważne jest dla nas, aby każdy z pracowników miał dostęp do informacji. Takie zadanie spełnia między innymi Intranet. Jest źródłem wiedzy o obowiązujących procedurach i zasadach funkcjonowania Urzędu. Można tam znaleźć informacje m.in. w zakresie spraw kadrowych, obowiązującego w Urzędzie systemu zarządzania, bieżących zarządzeń.

 

Warunki zatrudnienia

Rodzaj umowy

Nowi pracownicy zatrudniani są na umowy na czas określony (z reguły jest to okres 6 miesięcy). Warunki kolejnej umowy są uzależnione od oceny stopnia wdrożenia się pracownika na stanowisko pracy oraz od specyfiki pracy poszczególnych komórek organizacyjnych.

 

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie zasadnicze nowozatrudnionego pracownika zależy przede wszystkim od stanowiska oraz indywidualnych ustaleń poczynionych z Urzędem. Każde stanowisko pracy jest odpowiednio zaszeregowane i posiada zdefiniowane widełki płacowe. Ostateczna wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest uzależniona głównie od zakresu dotychczasowego doświadczenia oraz kompetencji, jakie kandydat wnosi do organizacji.

Na system wynagrodzeń obowiązujący w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego składają się m.in.:  

  • stałe wynagrodzenie miesięczne,
  • premie kwartalne oraz uznaniowe po spełnieniu określonych wymagań,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka),
  • różne dodatki uzależnione od zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.

Staramy się o to, aby poziom naszych wynagrodzeń był konkurencyjny, w porównaniu z podobnymi organizacjami i spełniał wymagania rynku.

Czas pracy
Wszyscy pracownicy mogą skorzystać z tzw. “ruchomego czasu pracy”, tj. rozpoczynać pracę pomiędzy 7.25 a 7.55 i kończyć ją odpowiednio po przepracowaniu 8 godzin. W Urzędzie istnieją także stanowiska, których specyfika wymaga od pracowników zadaniowego czasu pracy. W uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy umożliwiającego pogodzenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym.

 

Benefity i dodatkowe świadczenia

W trosce o wysoki poziom satysfakcji z przynależności do naszej organizacji oraz dobre samopoczucie naszych pracowników zapewniamy im możliwość skorzystania z dodatkowych świadczeń.

Pracownicy mogą skorzystać z:

  • dofinansowania do urlopu wypoczynkowego pracownika,
  • dofinansowania do urlopu wypoczynkowego członków rodziny pracownika,
  • dofinansowania działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej.

 

Młodym rodzicom umożliwiamy pogodzenie pracy z życiem rodzinnym, gwarantując respektowanie uprawnień i przywilejów rodzicielskich określonych w odpowiednich przepisach (np. możliwość skrócenia wymiaru czasu pracy), a także oferując dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego.

Dodatkowo pracownicy mogą wykupić ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach.

 

Rozwój pracowników

Ważnym elementem przyjętej w Urzędzie polityki personalnej jest rozwój naszych pracowników. Ze strony organizacji pracownik może liczyć na współpracę w zespole oraz wymianę wiedzy i doświadczeń między pracownikami. Oczekując od wszystkich pracowników motywacji do ciągłego rozwoju i doskonalenia zawodowego, wspieramy i stymulujemy ten rozwój w oparciu o następujące formy:

 

Szkolenia

Działamy długofalowo projektując plan szkoleń zgodnie z zidentyfikowanymi wcześniej potrzebami szkoleniowymi. Rozwijając potencjał naszych pracowników, skupiamy się przede wszystkim na doskonaleniu ich kompetencji poprzez udział zarówno w dostępnych na rynku szkoleniach otwartych, jak i szkoleniach zamkniętych projektowanych specjalnie na potrzeby Urzędu. Współpracujemy z najlepszymi firmami szkoleniowymi  oferującymi  doświadczonych i kompetentnych trenerów.

 

Studia podyplomowe

Jako organizacja „ucząca się”  dbamy o nieustanne budowanie kapitału intelektualnego i inwestowanie w najlepszych. Wierzymy, że wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów podyplomowych pozwolą naszym pracownikom stosować najlepsze praktyki, dbać o najwyższą jakość realizacji zleconych zadań, a także wspierać rozwój naszego regionu.

 

System ocen okresowych

Narzędziem wspierającym rozwój pracowników jest również system okresowych ocen. W ramach oceny okresowej raz do roku każdy pracownik odbywa ze swoim przełożonym rozmowę ewaluacyjną, stanowiącą okazję do określenia celów krótko- i długoterminowych oraz omówienia możliwości dalszego rozwoju w organizacji.

 

Budowanie kariery w strukturach Urzędu

Rozbudowana struktura organizacyjna Urzędu, różnorodność realizowanych zadań w poszczególnych komórkach stwarzają naszym pracownikom możliwości budowania kariery zawodowej w ramach całej organizacji. Awans poziomy, czyli przejście pracownika do innego departamentu to nie tylko szansa na doskonalenie posiadanych kompetencji i kwalifikacji zawodowych, ale również zdobycie nowych doświadczeń i kształcenie się w zupełnie nowych obszarach. Pracownicy Urzędu mogą także budować karierę w drodze awansu pionowego, zmieniając dotychczasowe stanowisko na wyższe. Stanowiska kierownicze w większości przypadków obsadzane są w drodze awansu pracowników zatrudnionych w Urzędzie.