Aktualności

Jak zaktywizować bezrobotnych? Praca dla Pomorzan i 6 milionów złotych dla lokalnych urzędów pracy

Praca dla Pomorzan, podpisanie umów
Fot. mat. prasowe WUP w Gdańsku

Projekt obejmie 814 osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat, szczególnie z obszarów wiejskich i terenów dotkniętych skutkami ubiegłorocznej nawałnicy. Lokalne urzędy pracy pomogą im ponownie wejść na rynek pracy.

 

Na aktywizację jednej osoby przeznaczono średnio 7371 zł, a koszt ponownego zatrudnienia wyniesie średnio 10 969 zł. Przewiduje się, że pracę znajdzie 547 osób (67 proc.).

 

Ile i dla kogo?

Realizatorami programu w 2018 r. będą wszystkie powiatowe urzędy pracy z województwa pomorskiego, gdyż we wszystkich powiatach występuje coraz większy niedobór pracowników oraz problemy pracodawców z pozyskiwaniem wykwalifikowanych kadr. Dla osób biorących udział w programie zaplanowano spotkania z doradcami zawodowymi, szkolenia zawodowe i staże. Program przewiduje również wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z rozwijających się usług i branż pozarolniczych na obszarach wiejskich. Porozumienie na realizację programu, 16 lutego 2018 r.  zawarła dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z dyrektorami powiatowych urzędów pracy. Podpisanie odbyło się w obecności Ryszarda Świlskiego, wicemarszałka województwa pomorskiego. – Wyjątkowość programów regionalnych polega na tym, że wykorzystują potencjał  różnych partnerów i realizują zadania w oparciu o  wnikliwą analizę potrzeb i możliwości lokalnych rynków pracy, co zwiększa szansę na osiągnięcie założonych celów – podkreśla Joanna Witkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.  – Cenne jest też to, że wszystkie powiaty naszego województwa chcą korzystać z tej możliwości i zdecydowały się realizować program na swoim terenie. To wyjątkowe podejście w skali kraju, świadczące o wspólnej odpowiedzialności za region i jego rozwój – dodaje Witkowska.

 

Moduły programu

Opracowano strukturę modułową programu, umożliwiającą elastyczne reagowanie na zmiany i potrzeby konkretnych obszarów. Projekt będzie realizowany poprzez 5 tematycznych modułów problemowych, odzwierciedlających najbardziej istotne regionalnego potrzeby.

Moduł I. Tradycja i dziedzictwo kulturowe Pomorza będzie wspierać zatrudnienie bezrobotnych mieszkańców wsi i tworzenie dla nich nowych miejsc pracy oraz wspierać rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich z wykorzystaniem lokalnych zasobów drzemiących w tradycjach i dziedzictwie kulturowym Pomorza.

Dzięki Modułowi II. Branże kluczowe dla regionu osoby bezrobotne będą mogły dostosować bądź nabyć kwalifikacje do potrzeb pracodawców. Nie zabraknie też wsparcia zatrudnienia w rozwijających się usługach, istotnych dla regionu branżach, branżach kluczowych, przedsięwzięciach w ramach ZIT i ZPT, a także inteligentnych specjalizacjach regionu.

Moduł III. Kompetencje i kwalifikacje zawodowe zapewni osobom bezrobotnym m.in. odpowiednie szkolenia zawodowe czy odbycie staży zawodowych bezpośrednio u pracodawców oferujących zdobycie konkretnych umiejętności wymaganych na określonym stanowisku pracy.

Moduł IV. Klęska żywiołowa – nawałnica to inicjowanie specjalnych działań na terenach dotkniętych skutkami klęski żywiołowej, gdzie istnieje prawdopodobieństwo uruchomienia prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych czy robót publicznych, a także prewencyjna konieczność organizowania szkoleń zawodowych i miejsc odbywania staży zawodowych w wybranych zawodach i specjalnościach (np. drwal, pilarz itp.).

Natomiast Moduł V. Wyrównywanie szans oferuje wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy, którym trudniej jest zdobyć dobrą pracę, m.in. osoby z niepełnosprawnościami i kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka.

 

Jaki jest pomorski rynek pracy

Potrzeba realizacji programu wynika z korzystnej sytuacji gospodarczej i rosnącego popytu na pracowników oraz zmniejszania się poziomu bezrobocia. Brakuje rąk do pracy zarówno w branżach tradycyjnych dla regionu, jak i tych rozwijających się. Jednocześnie, w rejestrach powiatowych urzędów pracy pozostaje 50 tys. osób zdecydowanie trudniejszych do aktywizacji zawodowej, z mniejszym potencjałem w zakresie funkcjonowania na rynku pracy. Głównie są to osoby długotrwale bezrobotne (45 proc.), które często nie chcą lub nie mogą podjąć pracy zawodowej. Do tej grupy należą także bezrobotne kobiety, z których blisko jedna trzecia nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka (dane na koniec grudnia 2017 r.). Dla jednej trzeciej pomorskich bezrobotnych przyczyną pozostawania w bezrobociu i jednocześnie powodem niepowodzeń w szukaniu pracy są zbyt wysokie wymagania pracodawców w stosunku do posiadanych kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia potencjalnych kandydatów do pracy. Pod koniec grudnia 2017 r. co 3. osoba bezrobotna nie posiadała żadnych kwalifikacji zawodowych, co 4. miała wykształcenie gimnazjalne i poniżej, a blisko co 6. była bez doświadczenia zawodowego. Blisko połowa z tych osób to mieszka na wsi.

 

Fotografie: Natalia Kłopotek-Główczewska

view szablon artykułu

Aktualności

Odwiedź te strony

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EURES Polska   Sieć Europejskich Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Kursy i szkolenia EFS

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Fundusze europejskie

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia  ogłoszenia, wyszukiwarka urzędów pracy, jak starać się o dofinasowanie szkoleń, studiów, jak założyć własną działalność gospodarczą i wnioskować o wsparcie z UE, porady prawne

Instytut Miasta  firma doradcza i szkoleniowa, realizująca programy rozwojowe dla kobiet, prowadząca w Trójmieście warsztaty otwarte i sesje coachingowe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet  testy oraz bezpłatne szkolenia internetowe

19 524   nr tel. Zielonej Linii – oferty pracy, szkolenia i wsparcie urzędów pracy, informacje o dofinasowaniu, zakładaniu własnej działalności gospodarczej