Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wpłynięcie oferty na realizację projektu Pomorska Akademia Tyczki

Wpłynięcie oferty na realizację projektu Pomorska Akademia Tyczki

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis

Do Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 15 października 2019 roku wpłynęła oferta na realizację projektu, złożona przez Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk z siedzibą w Gdańsku przy ul. Traugutta 29, dotycząca realizacji zadania publicznego pod nazwą: Pomorska Akademia Tyczki.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ma obowiązek zamieszczenia w terminie 7 dni wniosku na realizację zadania publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego na okres 7 dni.

Biorąc pod uwagę, iż oferent posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji podobnych zadań (m. in. poprzednich edycji programu szkoleniowego Pomorskiej Akademii Tyczki, a także międzynarodowych imprez sportowych w postaci m.in. kolejnych edycji Biegu św. Dominika oraz Memoriału Żylewicza, a także Międzynarodowego Pucharu Poczty Polskiej) oraz potrzebną kadrę, jak również fakt spełnienia przez wnioskodawcę warunków określonych w art. 19a ust. 1, Departament Edukacji i Sportu zaproponował Zarządowi Województwa Pomorskiego zamieszczenie oferty we wskazanych powyżej nośnikach informacji.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. Ustawy, każdy – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty – może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wymaganego terminu Zarząd Województwa Pomorskiego rozpatrzy zgłoszone uwagi, a następnie podejmie stosowną decyzję. W przypadku braku uwag, zgodnie z art. 19a ust. 5 ww. Ustawy, Zarząd Województwa podejmie uchwałę o celowości realizacji zadania, a następnie niezwłocznie zawrze umowę z oferentem.

Zobacz: informacja o realizacja w 2019 r. zadania publicznego Pomorska Akademia Tyczki