Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/4946771c-926d-4dcf-a619-3a7c7298b14a-17-scaled.jpg Trwa nabór ofert na partnerstwo! Poszukiwane są podmioty spoza sektora finansów publicznych do przygotowania i realizacji projektu w ramach RPO WP [OGŁOSZENIE]

Trwa nabór ofert na partnerstwo! Poszukiwane są podmioty spoza sektora finansów publicznych do przygotowania i realizacji projektu w ramach RPO WP [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty nabór Partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 - Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

O planowanym Projekcie

Wspólna realizacja projektu w ramach RPO WP polegającego na zwiększeniu dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, poprzez rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, w tym prowadzonych w miejscu zamieszkania, rozwój usług w zakresie wsparcia i aktywizacji społecznej osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Kto może zostać Partenerem?

Projekt będzie realizowany na terenie Województwa Pomorskiego. Podmiot wyłoniony w drodze niniejszego konkursu będzie wchodził w skład partnerstwa projektowego. Zgodnie z założeniami konkursu kryterium obligatoryjnym jest, że projekt przewidywać ma partnerską współpracę z instytucjami integracji i pomocy społecznej i/lub podmiotami ekonomii społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi – min. 1 wyłoniony w ramach konkursu Podmiot musi spełniać definicję „podmiotu ekonomii społecznej”, zgodnie z zapisami SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, czyli mieć status:

Przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,

Podmiot reintegracyjnego, realizującego usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

  • Centrum Integracji Społecznej (CIS) i Klub Integracji Społecznej (KIS),
  • Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub spółki non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%,

Spółdzielni,  której  celem  jest  zatrudnienie  tj.  spółdzielnia  pracy  lub  spółdzielnia  inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.

Rolę lidera partnerstwa pełni Beneficjent projektu (Wnioskodawca): Województwo Pomorskie.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera do projektu z zastrzeżeniem, iż wybierane będą kolejno podmioty z najwyższą liczbą punktów. Ostateczną decyzję o liczbie wybranych podmiotów podejmie Zarząd Województwa Pomorskiego, biorąc pod uwagę wymagania konkursowe.

Gdzie składać ofertę?

Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z adnotacją:„KONKURS NA WYBÓR PARTNERA W RAMACH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO Nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20. Nie otwierać przed 3 marca 2020.roku”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 marca 2020 roku, w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, tj. od 7.45 do 15.45. Decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:
Barbara Bałka – Kierownik Referatu ds. Polityki Senioralnej
Tel.: 58 3268734 mail: b.balka@pomorskie.eu

Więcej informacji na BIP UMWP pod adresem: https://bip.pomorskie.eu/a,62968,ogloszenie-820.html