Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_7600.jpg marszałek wręcza decyzje o przyznaniu stypendiów uczniom stojącym w rzędzie

Stypendia marszałka dla najzdolniejszych uczniów. Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić

Wręczanie stypendiów. fot. natalia kłopotek-główczewska

Do 2 sierpnia 2021 r. uczniowie z województwa pomorskiego, którzy mają na swoim koncie wysokie osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021 mogą ubiegać się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. W puli stypendiów finansowanych z budżetu samorządu oraz Unii Europejskiej jest prawie 1,5 mln zł.

Wniosek o przyznanie stypendium musi złożyć dyrektor lub wicedyrektor szkoły ucznia.

Stypendia za rok szkolny 2020/2021

Stypendium finansowane z budżetu województwa pomorskiego przeznaczone jest dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (także tegorocznym absolwentów szkół ponadgimnazjalnych), którzy w roku szkolnym 2020/21 uczyli się na terenie województwa pomorskiego.

Aby uzyskać stypendium, uczeń przede wszystkim musi pochwalić się uzyskaniem tytułu laureata lub finalisty w konkursie lub olimpiadzie na poziomie ogólnopolskim lub laureata na szczeblu wojewódzkim. Ponadto uczeń szkoły podstawowej musi pochwalić się średnią ocen co najmniej 5,4. Natomiast średnia 5,2 na tegorocznym świadectwie uprawnia do składania wniosków przez uczniów szkół ponadpodstawowych. Termin składania wniosków mija 2 sierpnia 2021 r. Wysokość stypendium to nawet 3 tys. zł.

Stypendia unijne na najbliższy rok szkolny

Ruszyła także kolejna edycja programu stypendialnego finansowane ze środków Unii Europejskiej. Uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych pobierający naukę na terenie województwa pomorskiego mogą wnioskować o wsparcie w wysokości nawet 250 zł miesięcznie przez cały przyszły rok szkolny. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczący się w szkole ponadpodstawowej.

Warunkiem przyznania stypendium jest w średnia ocen za rok szkolny 2020/21 co najmniej 5,5 w szkole podstawowej i 5,0 ponadpodstawowej. Ponadto trzeba mieć średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. Komisja wyłoni co najmniej 400 stypendystów, którzy otrzymają nawet 3 tys. zł w następnym roku szkolnym. Termin składania wniosków mija 2 sierpnia 2021 r.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o stypendium zostanie rozpatrywany wtedy, gdy dyrektor lub wicedyrektor szkoły wypełni elektroniczny formularz, który jest dostępny na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Następnie należy wydrukować dokument w dwóch egzemplarzach i opatrzyć go pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora lub zastępcy dyrektora.

Kolejnym krokiem jest podpisanie przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna zgody na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptowanie regulaminu. Jeden egzemplarz wniosku trzeba złożyć wraz z wymaganymi dokumentami do 2 sierpnia 2021 r. w Kancelarii Ogólnej UMWP do godz. 15.45. Można to zrobić osobiście lub nadać pocztą (liczy się data stempla pocztowego).

Wymagane załączniki, regulamin przyznawania stypendium i inne ważne informacje znajdują się na stronie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.