Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie rozwiązywania sporów gospodarczych w drodze mediacji oraz wpisywania do umów klauzuli mediacyjnej

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie rozwiązywania sporów gospodarczych w drodze mediacji oraz wpisywania do umów klauzuli mediacyjnej

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie rozwiązywania sporów gospodarczych w drodze mediacji oraz wpisywania do umów klauzuli mediacyjnej

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie rozwiązywania sporów gospodarczych w drodze mediacji oraz wpisywania do umów klauzuli mediacyjnej

 

Spory z udziałem przedsiębiorców, zarówno pomiędzy przedsiębiorcami, jak i wewnątrz organizacji są immanentnie związane z obrotem gospodarczym. Jednak już samo prowadzenie sporów w drodze sądowej generuje dla przedsiębiorców szereg kosztów: materialnych jak: m.in. odsunięcie zapłaty, koszty postępowania sądowego, nienaprawiona szkoda, utracone zyski czy możliwości biznesowe oraz niematerialnych, jak m.in.: czas przedsiębiorcy i jego pracowników poświęcony na prowadzenie sporu, czy obniżenie renomy przedsiębiorcy. Rozwiązywanie sporów, nie powinno więc być nadmiernie kosztowne, sformalizowane, skomplikowane i angażujące nadzwyczajne zasoby przedsiębiorcy. Jeśli takie jest, staje się wówczas poważną barierą w rozwoju przedsiębiorczości, mającą wpływ na gospodarkę województwa i kraju. Alternatywą dla postępowania sądowego jest więc mediacja, zarówno sądowa jak i pozasądowa.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku popiera inicjatywę Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, będącego wspólnym ośrodkiem ośmiu największych organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, promowania rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

Mediacja jest uregulowanym w kodeksie postępowania cywilnego postępowaniem pozasądowym, podczas którego strony z udziałem niezależnego mediatora wypracowują rozwiązanie, które kończy spór pomiędzy nimi.

Mediacja jest dobrowolna i wymaga zgody obu stron na jej prowadzenie. Na każdym etapie można ją zakończyć. Mediacja jest poufna. Mediacja jest odformalizowana. Mediacja jest tania – szczególnie w porównaniu do kosztów postępowania sądowego. Mediacja jest skuteczna – duża liczba sporów, w których obie strony zgodziły się na mediację kończy się ukończeniem sporu. Ugoda mediacyjna ma skutek wyroku sądowego po zatwierdzeniu przez sąd. Mediacja jest szybka – strony przy udziale niezależnego mediatora mogą rozwiązać spór
o wiele szybciej, niż w drodze procesu.

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku rekomenduje:

  1. kierowanie sprawy do mediacji jeszcze przed skierowaniem jej do sądu. W takim przypadku nie dochodzi do wszczęcia procesu, gdy strony przed procesem, z udziałem mediatora zawierają ugodę mediacyjną. Ugoda mediacyjna zawarta w takim trybie, może zostać przekazana do sądu, który ją zatwierdza. Taka ugoda ma skutki wyroku sądowego.
  2. zwrócenie się do sądu o skierowanie sprawy do mediacji w przypadku gdy sprawa jest już zawisła przed sądem. Sąd, za zgodą stron,  kieruje postanowieniem sprawę do mediatora. Ugoda mediacyjna zawarta w takim trybie wraca potem do sądu, który ją zatwierdza, a proces umarza. Taka ugoda ma skutki wyroku sądowego. Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzymuje zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzymuje zwrot 75% opłaty sądowej.

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku uznając mediację za doskonałe narzędzie do promowania dialogu społecznego i rozwiązywania sporów w drodze uzgodnień stron w celu zwiększenia ilości spraw rozstrzyganych poza sądem rekomenduje wpisywanie do umów zawieranych przez przedsiębiorców klauzuli mediacyjnej.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego wyraża przekonanie, że firma stosująca mediację, jeszcze przed procesem, jest firmą odpowiedzialną społecznie i popiera promowanie rozwoju mediacji poprzez składanie Deklaracji Mediacyjnych w ramach wspólnego Projektu „Biznes Wybiera Mediacje” – Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku, Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Do pobrania:
Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie rozwiązywania sporów gospodarczych w drodze mediacji oraz wpisywania do umów klauzuli mediacyjnej