Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stanowisko Prezydium WRDS w sprawie poprawy sytuacji płacowej pracowników terenowej administracji morskiej

Stanowisko Prezydium WRDS w sprawie poprawy sytuacji płacowej pracowników terenowej administracji morskiej

Stanowisko Prezydium WRDS w sprawie poprawy sytuacji płacowej pracowników terenowej administracji morskiej

Stanowisko Prezydium WRDS w sprawie poprawy sytuacji płacowej pracowników terenowej administracji morskiej

Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego po zapoznaniu się z pismem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy dotyczącym  poprawy sytuacji płacowej pracowników terenowej administracji morskiej: Urzędów Morskich
i Okręgowych Inspektoratów Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Szczecinie i Słupsku oraz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa  „Służba SAR”  oraz po przeprowadzeniu dyskusji przyjęło następujące stanowisko:

Pracownicy urzędów morskich i inspektoratów rybołówstwa morskiego, którzy realizują zadania o dużym znaczeniu dla gospodarki narodowej i w bliskiej przyszłości będą realizować szereg nowych zadań mają przekonanie, że od szeregu lat nie są należycie wynagradzani za swoją pracę.

          Należy podkreślić, że prowadzone lub nadzorowane przez wymienione służby są następujące zadania inwestycyjne będące w trakcie realizacji lub przygotowywania:  budowa przekopu przez Mierzeję Wiślaną, pogłębianie toru wodnego do Portu
w Szczecinie, rozbudowa Gazoportu, rozbudowa Portu Północnego w Gdańsku, budowa tunelu w Świnoujściu, modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku, infrastruktura w portach w Stepnicy i Policach, modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku etap IIIA – odbudowa brzegów rzeki Martwej Wisły i Motławy, modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku, pogłębienie toru wodnego do Portu w Gdyni, falochrony w Mrzeżynie zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation, budowa systemu GMDSS administracji morskiej.  Do tego dodać należy nowe zadania z zakresu: realizacji konwencji MOP o pracy na morzu, państwowej inspekcji portu i inspekcji bandery,  utrzymania należytego stanu wybrzeża morskiego, ochrony środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa na torach wodnych.

Wszystkie wymienione zadania powodują zwiększone wymagania i dodatkowe obowiązki  pracowników terenowej administracji morskiej.

Dla właściwej realizacji swoich zadań terenowa administracja morska potrzebuje kadr o wysokich, a jednocześnie unikatowych kwalifikacjach, które zdobywane są wieloletnią praktyką zawodową i uzyskiwaniem odpowiednich certyfikatów  po pozytywnym wyniku egzaminów przewidzianych w odrębnych przepisach. Wśród pracowników terenowej administracji morskiej są także: piloci samolotów, specjaliści
z zakresu ochrony środowiska, inspektorzy nadzoru budowlanego, hydrotechnicy, specjaliści z zakresu ochrony wybrzeża, bezpieczeństwa żeglugi i inni.

Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie sektor gospodarki morskiej oferuje pracownikom o takich kwalifikacjach często wynagrodzenie nawet kilkukrotnie wyższe, niż otrzymywane przez nich w urzędach morskich należy liczyć się z coraz większymi brakami kadrowymi. Już dzisiaj sygnalizowane są problemy ze  znalezieniem następców w miejsce osób odchodzących na emerytury. Istnieje zatem uzasadniona obawa, że nie będzie możliwości kadrowych, aby właściwie wykonywać zadania nałożone na terenową administrację morską w tym zadania wynikające z międzynarodowych zobowiązań Polski.

Pracownicy terenowej administracji morskiej podkreślają, że zadania związane
z realizacją morskiej polityki rządu RP nie mogą być realizowane bez dobrze wykwalifikowanej i godnie wynagradzanej kadry.

Podobna sytuacja zarówno w sferze kadrowej, jak i zadań mających swe źródło
w międzynarodowych zobowiązaniach dotyczy także Morskiej Służby Poszukiwania
i Ratownictwa „Służba SAR”.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiło niedawno pierwszy od wielu lat kompleksowy, zakrojony na miarę czasu i potrzeb program odbudowy morskiego ratownictwa.

Niezależnie jednak od dobrego programu dla jego właściwej realizacji,
a w szczególności dla właściwego funkcjonowania ratownictwa morskiego niezbędni byli, są i będą ludzie, zarówno z Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego,
z Brzegowych Stacji Ratowniczych, jak i z pływających jednostek ratowniczych.

Z przykrością należy stwierdzić, że niestety wszystkie powyższe argumenty nie skłoniły dotychczas właściwych ministrów do przyznania środków na wzrost funduszu płac w tych jednostkach budżetowych. 

          Dlatego też Prezydium WRDS w Gdańsku przedkłada Ministrowi Finansów oraz Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  niniejsze stanowisko
z propozycją rozważenia możliwości ujęcia w ustawie budżetowej na rok 2018 zwiększonych kwot na wynagrodzenia dla pracowników Urzędów Morskich, Okręgowych Inspektoratów Rybołówstwa Morskiego oraz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa „Służba SAR” w celu podniesienia, zgodnie z wnioskiem wyżej wymienionych, obecnego średniego wynagrodzenia w tych zakładach budżetowych o kwotę jednego tysiąca złotych brutto.