Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Urząd
Zmiana Regionalnego Programu Operacyjnego

Zmiana Regionalnego Programu Operacyjnego

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 141/304/18 z dn. 13 lutego 2018 r. podjął decyzję w sprawie przyjęcia projektu zamiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP). 

Zmiany w RPO WP wynikają z przesłanek określonych w:

  • Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjętej dnia 14 lutego 2017 r. przez Radę Ministrów,
  • zmienionej Umowie Partnerstwa zatwierdzonej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2017) 6994 z dnia 23 października 2017 r.,
  • pkt 5 załącznika II Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z dnia 20 grudnia 2013 r.),
  • art. 5 ust. 6 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającego zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 69/65 z dnia 8 marca 2014 r.).

Konsultacje społeczne projektu zmiany RPO WP trwają od 14 lutego do 21 marca 2018 r.

Opinie i propozycje dotyczące dokumentu można przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

lub na adres poczty elektronicznej

rpowp2020@pomorskie.eu

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Uchwała ZWP 141/304/18
  2. Projekt zamiany RPO WP
  3. Rejestr zmian w RPO WP
  4. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
  5. Formularz zgłaszania uwag
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.