Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Kooperacja – efektywna i skuteczna

Kooperacja – efektywna i skuteczna

Kooperacja – efektywna i skuteczna

„Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu podpisało umowę o dofinansowanie projektu pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wspólnie z 6 partnerami: 

– Województwem Lubuskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze
– Województwem Pomorskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku
– Województwem Warmińsko-Mazurskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie
– Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu
– Województwem Zachodniopomorskim/ Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie
– Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Opis projektu 

1.    Nabór gmin do udziału w projekcie

W ramach Działania 2.5 Skuteczna Pomoc społeczna, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwietniu 2018 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez regionalne ośrodki polityki społecznej z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i warmińsko – mazurskiego oraz przez Centrum Badań nad Rodziną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych (m.in. edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji) dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II, obejmującego województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie.

W ramach zadań planowanych w projekcie przewiduje się udział gmin miejsko-wiejskich, zarówno na etapie prac koncepcyjnych, jak i pilotażowych, testujących nowo opracowany model kooperacji.

Deklaracja współpracy gminy będzie podstawą do kolejnego kroku w ramach projektu, tj. wyboru członków Grup Refleksyjnych – przedstawicieli lokalnych podmiotów polityk sektorowych z terenu gmin miejsko-wiejskich, bezpośrednio pracujących z osobami / rodzinami / grupami społecznymi wymagającymi wsparcia.

Do udziału w projekcie zaproszonych zostanie 20 powiatów i 30 gmin z Makroregionu II, w tym: 4 powiaty i 5 gmin miejsko-wiejskich z terenu województwa pomorskiego. Należy także podkreślić, że rezultaty, jakie zostaną wypracowane w projekcie będą miały charakter ogólnokrajowy, z uwagi na przewidziane działania dotyczące upowszechnienia efektów projektu podczas spotkań edukacyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów sektorowych.

2.    Wybór gmin z terenu województwa pomorskiego

Na zaproszenie do udziału w projekcie „Kooperacja – efektywna i skuteczna” pozytywnie odpowiedziały następujące gminy miejsko-wiejskie:

 1. Gmina Brusy
 2. Gmina Dzierzgoń
 3. Gmina Kartuzy
 4. Gmina Skarszewy
 5. Gmina Żukowo

oraz następujące powiaty:

 1. powiat chojnicki
 2. powiat kartuski
 3. powiat starogardzki
 4. powiat sztumski

W ramach projektu powołane zostaną:

 • Powiatowe Grupy Refleksyjne na poziomie powiatów, w skład których wejdą przedstawiciele lokalnych podmiotów polityk sektorowych z poziomu powiatu i gminy (ok. 7 przedstawicieli). Spotkania 2-dniowe będą odbywały się poza godzinami pracy, przewidziano wynagrodzenia.
 • Powiatowe Grupy Decydentów (15 osób). Spotkania 1-dniowe.
 • Regionalne Grupy Refleksyjne na poziomie wojewódzkim, w skład których wejdą przedstawiciele podmiotów polityk sektorowych z poziomu województwa/regionu (ok. 20 przedstawicieli). Spotkania 1-dniowe.

Wsparciem w ramach projektu będą również objęci pracownicy socjalni uczestniczący w działaniach projektowych, dla których zaplanowano coaching indywidualny i grupowy.

Powyższe spotkania poprowadzą przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Trwa rekrutacja członków Powiatowych Grup Decydentów (z terenu powiatów: chojnickiego, kartuskiego, starogardzkiego, sztumskiego) oraz Regionalnej Grupy Refleksyjnej.

Zakres zadań w ramach PGD:

 1. Weryfikacja wypracowanych przez PGR założeń modelu kooperacji.
 2. Wypracowanie  koncepcji  wdrażania  modelu  kooperacji na poziomie społeczności lokalnej.
 3. Udział w badaniach wewnętrznych prowadzonych podczas spotkań.
 4. Udział w pracach nad identyfikacją barier i optymalizacją systemu współpracy międzysektorowej.

Zakres zadań w ramach RGR:

 1. Wypracowanie koncepcji wdrażania modelu kooperacji na poziomie wojewódzkim.
 2. Weryfikacja wypracowanych przez PGR i PGD założeń modelu kooperacji.
 3. Tworzenie sieci współpracy kooperacyjnej na poziomie wojewódzkim.
 4. Tworzenie systemu wsparcia gmin i powiatów w podejmowaniu działań związanych z budowaniem efektywnej współpracy międzysektorowej.
 5. Budowa systemowej polityki regionu w zakresie kooperacji.

Regulamin rekrutacji

Formularze zgłoszeniowe:

załącznik 1
załącznik 2

załącznik 3

Harmonogram terminów spotkań: