Przedłużono rekrutację do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego

W ramach swoich uprawnień młodzieżowy sejmik może wydawać opinie o projektach uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz samodzielnie podejmować inicjatywy uchwałodawcze dotyczące młodzieży, kierować wnioski czy przyjmować apele wzywające do podjęcia określonych działań przez Sejmik i Zarząd Województwa. Właśnie przedłużono rekrutację, która potrwa do 18 września.

 

Jeżeli zainteresowani mają od 15 do 19 lat i chcą brać aktywny udział w życiu Pomorza, czekają na nich 33 mandaty w drugiej kadencji młodzieżowego sejmiku. Kandydować mogą osoby:

  • w wieku od 15 lat (ukończonych w dniu zgłoszenia) do 19 lat
  • posiadające status ucznia szkoły ponadpodstawowej
  • zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego
  • które są członkami: młodzieżowych rad, samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządów studenckich albo organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą i na rzecz młodzieży

Kandydaci mogą się zgłaszać pisemnie, wypełniając formularz wraz z rekomendacją i przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub złożyć go w Kancelarii Ogólnej UMWP. Koperta ze zgłoszeniem powinna być opatrzona dopiskiem „Kancelaria Sejmiku. Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Nie otwierać przed terminem obrad Zespołu Rekrutacyjnego”.

Formularz jest dostępny jest tutaj i pod tym adresem. Pytania dotyczące rekrutacji można kierować do Kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego, tel. 58 32 68 744. Wyboru nowych radnych dokona Zespół Rekrutacyjny, a ostateczną listę młodzieżowych radnych zatwierdzi Sejmik Województwa Pomorskiego.