Komunikaty prasowe

Prawie 5,4 mln zł z Unii na nowe inwestycje w powiecie słupskim

14.08.2020

W poniedziałek 17 sierpnia o godzinie 10.00 w Słupskim Inkubatorze Technologicznym wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna podpisze umowy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dwóch projektów, które zrealizowane zostaną w powiecie słupski. Projekt spółki „Wodociągi Słupsk”, dotyczący energetyki cieplnej, otrzyma dofinansowanie w wysokości prawie 5 mln zł. Drugi projekt, którego celem jest rozbudowa szlaków kajakowych na rzece Łupawa, będzie realizowany przez Gminę Damnica. Dofinansowanie unijne do tej inwestycji to prawie 337 tys. zł.

Projekt ciepłowniczy spółki „Wodociągi Słupsk”

Obecnie ciepłownictwo w Słupsku oparte jest całkowicie o źródła węglowe. Ideą projektu jest stworzenie technicznych i formalnych możliwości wykorzystania ciepła odpadowego z biogazowni w oczyszczalni ścieków jako elementu uzupełniającego w miejskim systemie ciepłowniczym.

Niewielkimi nakładami rozbudowy (o jeden agregat kogeneracyjny w oczyszczalni ścieków i ok. 1,55 km sieci cieplnej do Parku Wodnego Trzy Fale) zredukowana zostanie emisja CO2 powyżej 30% w porównaniu do stanu wyjściowego. Dodatkowo zmniejszą się koszty dostosowania ciepła systemowego oraz zwiększona zostanie sprawność funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej. Projekt wykorzysta potencjał posiadanych zasobów dla poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, zracjonalizuje zużycie energii oraz spowoduje redukcję negatywnego oddziaływań instalacji na środowiskowo.

Całkowita wartość projektu to 9,7 mln zł, a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wniesie prawie 5 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany do 30 listopada 2021 roku.

Na dzień 31 lipca 2020 roku w ramach Działania 10.4 Redukcja emisji wsparcie otrzymały 32 projekty.

Łączna wartość wspartych projektów wynosi 166 565 423,00 PLN a kwota dofinansowania 111 104 569,00 PLN.

Do końca 2023 roku zostaną osiągnięte poniższe wskaźniki:

 • Liczba zmodernizowanych punktów świetlnych – 30 101 szt.;
 • Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej – 5,18 km;
 • Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej – 18,28 km;
 • Liczba nowych źródeł ciepła – 25 szt.;
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 17 szt;
 • Liczba rozbudowanych systemów monitoringu powietrza – 1.

Szlaki kajakowe na rzece Łupawa w gminie Damnica

Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci szlaków kajakowych wraz z ich kompleksowym zagospodarowaniem na rzece Łupawie na terenie Gminy Damnica, poprzez budowę przystani kajakowej
w miejscowości Damno. Wybudowana zostanie m.in. infrastruktura umożliwiająca bezpieczne i sprawne wyciąganie i wodowanie kajaków. Wykonane zostanie także oznakowanie wodne i drogowe szlaku kajakowego.

Projekt obejmuje:

 • budowę stałego pomostu cumowniczego o długości 8,00 m i szer. 1,5m;
 • budowę slipu do wodowania małych jednostek pływających o szer. 1,5m;
 • umocnienie brzegu rzeki wzdłuż planowanego pomostu o łącznej długości 9,5m;
 • budowę drogi wewnętrznej na terenie przystani wraz z zatoką postojową z parkingiem oraz ścieżką żwirową łączącą parking z pomostem;
 • budowę wiaty, suszarki na kajaki, osłony przenośnych sanitariatów, ławostołów drewnianych, koszy na śmieci (2 sztuki), stojaków na rowery wraz z zestawem naprawczym;
 • ogrodzenie całego terenu o długości ok. 125m.

Całkowita wartość projektu to ponad 396 tys. zł, a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wniesie prawie 337 tys. zł.

Projekt zostanie zrealizowany do października 2021 roku.

Dotychczas w ramach Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego zostało podpisanych 50 umów o dofinansowanie na łączna kwotę 318 038 113 mln zł, z czego 197 164 061 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Dzięki środkom z RPO WP 2014-2020 realizowane są trzy turystyczne przedsięwzięcia strategiczne samorządu województwa pomorskiego:

– Pomorskie Szlaki Kajakowe: 25 projektów

– Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9: 12 projektów

– Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej o Zatoki Gdańskiej: 13 projektów

Wskaźnik w zakontraktowanych projektach Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem atrakcjach turystycznych wynosi 561 792 osoby.