Komunikaty prasowe

Otwarcie biogazowni w Wicku

27.03.2023

We wtorek 28 marca o godz. 13.30 odbędzie się uroczyste otwarcie biogazowni rolniczej i bloku wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,999 MW wraz z przyłączem elektroenergetycznym i ciepłowniczym w gminie Wicko, jako lokalnego źródła energii z OZE wpisującego się w koncepcję „Wyspy Energetycznej”.

 

Biogaz z nowoczesnej biogazowni, wykorzystany zostanie jako paliwo napędowe silnika spalinowego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z odnawialnego źródła energii w wysokosprawnej kogeneracji. Blok kogeneracyjny wraz z przyłączami doprowadzać będzie ciepło i prąd do odbiorców.

Produkcja biogazu prowadzona będzie w nowo wykonanych obiektach, tj.:

  • biogazowni rolniczej składającej się m.in. z dwóch silosów na kiszonkę, podziemnego zbiornika na gnojowicę, urządzeń dozujących do zbiorników fermentacyjnych, dwóch zbiorników fermentacyjnych, zbiornika fermentacji wtórnej, zbiornika pofermentu, pomieszczenia pompowni, miejsca tankowania pofermentu;
  • instalacji elektrociepłowni (CHP) składającej się z bloku kogeneracyjnego, o mocy 999 kWe i 999kWt mocy cieplnej, produkującego energię elektryczną i cieplną m.in. budynek wolnostojący z częścią techniczną i socjalną, trafostację, przyłącze elektroenergetyczne (linia SN), przyłącze cieplne (niskoparametrowe) z rur preizolowanych z bloku kogeneracyjnego do istniejącej kotłowni olejowej, o parametrach 90/70 oC;
  • inne wewnętrzne instalacje i infrastruktura towarzysząca, w tym m.in. urządzenia i aparatura zapobiegająca i monitorująca przebieg procesów w biogazowni, sieć kanalizacji deszczowej i sieć drenażowa, drogi i parkingi.

Dzięki inwestycji zwiększone zostanie wykorzystanie energii z OZE w generacji rozproszonej, co wpłynie na poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, redukcja emisji CO2 o 6067t, a także spadek kosztów ogrzewania obiektów przyłączonych do lokalnej sieci ciepłowniczej to tylko niektóre z zakładanych rezultatów projektu. Szacuje się, że ciepło pochodzące z biogazowni może być tańsze o 40%.

Całkowita wartość projektu to ponad 19 mln zł, z czego niemal 10 mln zł stanowi wsparcie pochodzące z Unii Europejskiej.