Komunikaty prasowe

10 milionów złotych na 24 projekty rozwijające usługi społeczne na Pomorzu

29.07.2022

Samorząd województwa pomorskiego przeznaczy kolejne środki na rozwój usług społecznych, wsparcie potrzebujących i zagrożonych ubóstwem. Łącznie na projekty zostanie przeznaczone 10 milionów złotych.

Rozwój usług społecznych to jeden z najważniejszych obszarów, jakie wspiera samorząd województwa pomorskiego. Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego została zatwierdzona lista projektów, które ukierunkowane są na zwiększenie dostępu do usług społecznych. Znajdują się na niej 24 projekty, dzięki którym blisko 1300 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych będzie usługami społecznymi świadczonymi w lokalnej społeczności.

Samorząd województwa od lat wspierał rozwój usług społecznych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  z Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych podpisano 104 umowy na wartość prawie 284 mln zł.

W załączniku znajduje się lista ocenionych projektów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Lista projektów wybranych do dofinansowania