Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zespół Transportu i Infrastruktury Technicznej

Zespół Transportu i Infrastruktury Technicznej

Do podstawowych zadań Zespołu w zakresie transportu należy:

1. prowadzenie analiz, studiów oraz opracowywanie koncepcji i programów rozwojowych dotyczących kształtowania sieci infrastruktury transportowej województwa, w tym analizowanie i prognozowanie ruchu i potrzeb transportowych,

2. przygotowanie koncepcji obwodnic miast i obejść miejscowości,

3. udział w przygotowaniu i monitoringu realizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego  transportu zbiorowego w województwie,

4. współpraca z zarządcami dróg i linii kolejowych oraz zarządami portów morskich i lotnisk w zakresie planowania inwestycji transportowych i ich wpływu na potrzeby zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

5. aktualizacja baz danych w zakresie zagadnień transportowych.

Do podstawowych zadań Zespołu w zakresie infrastruktury technicznej należą:

1. prowadzenie analiz, studiów oraz opracowywanie koncepcji i programów rozwojowych dotyczących kształtowania sieci infrastruktury technicznej i energetycznej, w tym w szczególności w zakresie:

– systemów infrastruktury ochrony środowiska,

– infrastruktury energetycznej województwa, w tym energetyki odnawialnej oraz kształtowania pomorskiego hubu paliwowo-energetycznego,

2. prowadzenie studiów i przygotowywanie koncepcji rozwojowych dotyczących szczególnych obszarów funkcjonalnych oraz innych obszarów o charakterze problemowym w zakresie zagadnień dotyczących energetyki,

3. współpraca z urzędami morskimi w zakresie rozwoju energetyki morskiej,

4. współpraca z zarządcami sieci i urządzeń energetycznych w zakresie planowania inwestycji energetycznych w przestrzeni województwa i na obszarach morskich i ich wpływu na potrzeby zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

5. aktualizacja baz danych w zakresie zagadnień infrastruktury technicznej.

6. Zespół może wykonywać także inne zadania, ustalone wspólnie przez Dyrektora Biura i Kierownika Zespołu.

Pracownicy zespołu.