Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego

Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego

Do podstawowych zadań Zespołu należą:

1. prowadzenie procedury planistycznej dla projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa i jego zmian, a także okresowej oceny Planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

2. prowadzenie studiów i przygotowywanie koncepcji rozwojowych obszarów funkcjonalnych
o znaczeniu ponadregionalnym, regionalnym i subregionalnym, w szczególności miejskich obszarów funkcjonalnych,

3. prowadzenie analiz i studiów oraz opracowywanie koncepcji i programów, w szczególności w zakresie kształtowania sieci osadniczej, przestrzeni publicznych, rewitalizacji, ochrony dziedzictwa kulturowego, na potrzeby realizacji regionalnych programów strategicznych i programów rozwoju województwa,

4. przygotowanie propozycji, zasad i rozwiązań dotyczących kształtowania i prowadzenia polityki miejskiej, a także monitorowanie wpływu innych polityk publicznych ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności, na rozwój miast,

5. kształtowanie podstaw prowadzenia polityki rozwoju obszarów wiejskich, w tym monitorowanie wpływu interwencji publicznej na rozwój wsi, ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej,

6. realizacja corocznego konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego,

7. aktualizacja baz danych w zakresie zagadnień przypisanych Zespołowi.

8. Zespół może wykonywać także inne zadania, ustalone wspólnie przez Dyrektora Biura
i Kierownika Zespołu.

Pracownicy Zespołu