Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Porady dla kandydatów

Porady dla kandydatów

Porady dla kandydatów

Jak mogę aplikować do urzędu?
 

Aplikacje kandydatów do pracy przyjmujemy tylko w momencie prowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze. Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem u nas pracy, zapoznaj się z aktualnymi ogłoszeniami o naborach. Wybierz stanowisko, którego zakres zadań najbardziej odpowiada Twoim kwalifikacjom i kompetencjom, sprawdź, czy spełniasz wszystkie wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu i złóż do nas ofertę zawierającą wszystkie wymienione dokumenty.

Pamiętaj, aby Twoja oferta wpłynęła do nas w terminie, a jaki został podany w ogłoszeniu. W przypadku ofert przesłanych pocztą uwzględniana jest data wpływu do urzędu, a nie data nadania przesyłki.

 
Gdzie mogę znaleźć aktualne oferty pracy?
 
Wszystkie aktualne oferty pracy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 

 

Czy mogę złożyć jedną ofertę na kilka ogłoszeń?

Jeśli zainteresowało Cię kilka ogłoszeń jednocześnie, powinieneś złożyć na każde z ogłoszeń osobną ofertę. Pamiętaj, aby zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu, dokładnie opisać kopertę. Najważniejsze jest podanie nr ogłoszenia oraz adresu zwrotnego.

 

Jeśli żadne z ogłoszeń nie zainteresowało mnie, czy mogę jednak złożyć swoje CV?
 

Aplikacje kandydatów przyjmujemy wyłącznie jako odpowiedź na konkretne ogłoszenie o naborze.

 

Jak przygotować dobre CV?
 

Dobrze przygotowane CV powinno być przejrzyste i zawierać informacje, które nie tylko ułatwią prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, ale również są istotne dla pracodawcy do podjęcia decyzji, czy jesteś najlepszym kandydatem.

Jeśli dopiero rozpoczynasz karierę zawodową i nie wiesz co napisać w CV, wyeksponuj swoje wykształcenie (podając nazwę szkoły oraz ukończony kierunek studiów)  oraz kompetencje, które są Twoimi atutami. Wskaż praktyki/staże, jakie odbyłeś w trakcie lub po zakończeniu studiów.

Jeśli masz bardzo bogate doświadczenie zawodowe, wybierz te zajęcia, które są najbardziej zbliżone do stanowiska, na które aplikujesz.
Doświadczenie zawodowe podaje się zawsze w porządku chronologicznym, zaczynając od najbardziej aktualnych.  

Pisząc o poszczególnych miejscach pracy należy uwzględnić:

 • okres zatrudnienia (miesiąc i rok rozpoczęcia i zakończenia pracy),
 • nazwę pracodawcy,
 • nazwę zajmowanego stanowiska,
 • najważniejsze zadania realizowane na danym stanowisku,

dodatkowo, warto zaznaczyć, które ze wskazanych prac wykonywane były na podstawie umowy o pracę, a które na podstawie umów cywilnoprawnych.

W CV można pochwalić się także swoimi dodatkowymi umiejętnościami, szczególnymi osiągnięciami, realizowanymi projektami.
Nie zapomnij o podaniu danych adresowych i kontaktu!

Na co zwrócić uwagę podczas przygotowywania dokumentów aplikacyjnych?
 
Naszym pierwszym krokiem jest poddanie złożonych ofert ocenie formalnej. Co to oznacza?

Sprawdzamy, czy:

 • oferta zawiera wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty,
 • na oświadczeniu są wszystkie niezbędne Twoje podpisy,
 • czy posiadasz wymagane wykształcenie (warunkiem jest dostarczenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu, ewentualnie zaświadczenia z uczelni),
 • czy posiadasz wymagany staż pracy (obliczany na podstawie kserokopii  dokumentów potwierdzających okresy wliczane do stażu pracy),
 • czy posiadasz wymagane doświadczenie (określone na podstawie kserokopii odpowiednich dokumentów),
 • czy posiadasz inne niezbędne kwalifikacje, dla potwierdzenia których wymagane są certyfikaty, zaświadczenia lub inne podobne dokumenty.

Pamiętaj, aby wszystkie dokumenty składane w ofercie były czytelne!
 
Gdzie mogę znaleźć wzór oświadczenia?
 
Oświadczenie jest dokumentem niezbędnym w składanej przez kandydata ofercie. Wzór można pobrać tutaj (link do BIP)
 
 

Jak przygotować się do testu?
 

Test wiedzy, jaki przygotowujemy na pierwszy etap selekcji kandydatów, składa się z dwóch części: merytorycznej zawierającej pytania z zakresu podanego w ogłoszeniu oraz ogólnej  dotyczącej wiedzy o samorządzie województwa, jego organizacji i funkcjonowaniu. Od kandydatów wymagana jest wiedza z ustaw, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

 
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
 

Rozmowa kwalifikacyjna jest pierwszym (lub kolejnym w przypadku testu kwalifikacyjnego) etapem selekcji. Takie spotkanie to szansa na bliższe poznanie Twojej kandydatury. Zależy nam na tym, aby poznać Twoją osobowość, motywację do pracy, kompetencje, jak również wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Zanim przyjdziesz do nas na rozmowę:

 • przejrzyj dokładnie swoje CV i przypomnij sobie dokładny zakres obowiązków, jakie dotychczas wykonywałeś, jakie projekty realizowałeś,
 • zastanów się, dlaczego chciałbyś pracować na stanowisku, na które aplikujesz,
 • zbierz jak najwięcej informacji o stanowisku, na którym chciałbyś pracować.

 

Zakres najważniejszych zagadnień obowiązujących kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego:

I. Zakres ogólny:

 • Ustawa o samorządzie województwa,
 • Ustawa o pracownikach samorządowych,
 • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego.

 

II. Tematyka dotycząca Województwa Pomorskiego:

 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; 
 • Statut Województwa Pomorskiego,
 • Zarząd Województwa Pomorskiego (skład, kompetencje),
 • Sejmik Województwa Pomorskiego (Prezydium, kompetencje).

III. Podstawowy zakres wiedzy merytorycznej:

 • Ustawa o finansach publicznych,
 • Ustawa prawo zamówień publicznych,
 • Ustawa o rachunkowości,
 • Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020,
 • Zagadnienia dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020,
 • Reforma administracji publicznej w Polsce po roku 1998.

Jak możesz zadbać o najlepsze wrażenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

 • przyjdź punktualnie,
 • wiemy, że stres jest nieodłączną częścią rekrutacji, częste uśmiechanie się w trakcie rozmowy z pewnością Ci pomoże,
 • na zadawane pytania odpowiadaj krótko i rzeczowo, zaczynając od informacji najistotniejszych,
 • o swoim doświadczeniu opowiadaj otwarcie,
 • jeśli nie zrozumiałeś pytania, nie bój się prosić o wyjaśnienie,
 • przygotuj się merytorycznie, staraj się zebrać jak najwięcej informacji o stanowisku, o które się ubiegasz,
 • zastanów się nad swoimi oczekiwaniami wobec stanowiska,
 • przygotuj pytania, które chciałbyś nam zadać,
 • zadbaj o schludny i adekwatny do stanowiska wygląd,
 • zapoznaj się ze stroną www.pomorskie.eu.

 

W jaki sposób kontaktujemy się z kandydatami?

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert zawiadamiamy telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydatów spełniających wymogi formalne o terminie, miejscu i technice naboru kandydatów, które zostaną zastosowane w procesie rekrutacji.

Zapraszając kandydatów na test, wysyłamy informację mailowo (jeśli w dokumentach aplikacyjnych brak adresu mailowego, kontaktujemy się telefonicznie). W przypadku umawiania rozmowy kwalifikacyjnej preferujemy kontakt telefoniczny.

O każdym etapie selekcji, kandydatów informujemy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kandydaci biorący udział w rozmowie kwalifikacyjnej otrzymują listownie informację zwrotną. Ostateczny wynik rekrutacji podawany jest również do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie informacji o wyniku naboru na stronie internetowej www.bip.pomorskie.eu oraz na tablicy informacyjnej w głównym budynku Urzędu.