Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich

Nabór ofert trwa od dnia 30 sierpnia 2018r. do dnia 20 września 2018r.

Zarząd Województwa Pomorskiego unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich, ogłoszony uchwałą nr 899/358/18 z dnia 28 sierpnia 2018 roku.

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich

Wypełnienie formularza ofertowego możliwe jest wyłącznie poprzez platformę www.witkac.pl. – formularz ofertowy zostanie udostępniony w dniu 30 sierpnia 2018 r.

Złożenie oferty następuje:

  1. w wersji elektronicznej poprzez platformę Witkac.pl.termin złożenia oferty w wersji elektronicznej poprzez platformę Witkac.pl upływa w dniu 20.09.2018 r.;
  2. w wersji papierowej, stanowiącej wydruk wersji elektronicznej – termin złożenia oferty w wersji papierowej upływa w dniu 20.09.2018 r. o godzinie 15.45.

Wydrukowana wersja papierowa oferty powinna zostać opatrzona podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta i złożona wraz z wymaganymi załącznikami w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 bądź za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej KONKURS – Organizacje pozarządowe – Edukacja – NIE OTWIERAĆ. Zgodność wersji elektronicznej z papierową będzie weryfikowana wg sumy kontrolnej dokumentów.
O zachowaniu terminu złożenia papierowej wersji oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii Urzędu.

UWAGA: Złożenie oferty wyłącznie w jednej ze wskazanych wersji równoznaczne będzie z jej odrzuceniem.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Załącznik Nr 1 do Uchwały
nr 899/358/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich

Dodatkowych informacji udzielają:

  1. Iwona Zielińska – Departament Edukacji i sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – email: i.zielinska@pomorskie.eu, tel. 55 32 68 855;
  2. Monika Gawin – Departament Edukacji i sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – email: m.gawin@pomorskie.eu, tel. 55 32 68 419.

Dokumenty do pobranie na stronie BIP UMWP:
https://bip.pomorskie.eu/a,59966,ogloszenie-5618.html