Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Opinia w sprawie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2018

Opinia w sprawie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2018

Opinia w sprawie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2018

Opinia w sprawie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2018

W dniu 23 listopada 2017 został zaprezentowany Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego
w Gdańsku przygotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku projekt Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia (RPDZ) dla województwa pomorskiego na rok 2018.

Przedstawione opracowanie uwzględnia następujące dokumenty:

 • Założenia programowo-organizacyjne Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2018-2020;
 • Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz jej uszczegółowienie w sześciu Regionalnych Programach Strategicznych
 • Strategię Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Sformułowane w RPDZ na rok 2018 wyzwania regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich na 2018 rok wpisują się w realizację Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego w ramach celu strategicznego 2: Aktywni mieszkańcy i celu operacyjnego 2.1. Wysoki poziom zatrudnienia. Cel operacyjny pozostaje komplementarny wobec celów strategicznych Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Obserwacja aktualnych zjawisk na rynku pracy w województwie pomorskim:

 • utrzymująca się tendencja wzrostowa liczby pracujących oraz wskaźnika zatrudnienia,
 • malejąca populacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy,
 • zmniejszająca się stopa bezrobocia rejestrowanego i jej niski poziom,
 • utrzymująca się rekordowo wysoka liczba wolnych miejsc pracy zgłaszanych przez
 •  
 • odczuwalny niedobór pracowników w niektórych branżach,
 • rosnący poziom wynagrodzeń,
 • lawinowy wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców, któremu towarzyszy rosnąca liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców spoza UE wydawanych przez Wojewodę Pomorskiego,
 • utrzymujący się niski poziom udziału mieszkańców województwa pomorskiego
  w kształceniu ustawicznym,

pozwoliła na zdefiniowanie wyzwań regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich na 2018 rok.

Kluczowym wyzwaniem staje się zapewnienie równowagi popytu i podaży zasobów pracy, przy szczególnym uwzględnieniu aspektu związanego z dostosowaniem kompetencji
i kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców.

Mając powyższe na uwadze, w RPDZ sformułowano 5 wyzwań regionalnej polityki rynku pracy na rok 2018:

 1. wspieranie mobilności przestrzennej i zawodowej,
 2. zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów pracy,
 3. promowanie przedsiębiorczości
 4. dopasowanie kompetencji i kwalifikacji do potrzeb rynku pracy
 5. wzmocnienie działań wspierających instytucje rynku pracy

Wsparciem w zakresie polityki rynku pracy w 2018 roku należy objąć w szczególności następujące grupy osób o kwalifikacjach niedopasowanych do rynku pracy:

 • osoby młode (do 30 roku życia),
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety
 •  
 • imigranci,
 • reemigranci.

Niezależnie od powyżej wyszczególnionych priorytetowych grup adresatami działań polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2018 roku mogą być wszystkie osoby, których wsparcie jest zgodne z aktualnymi potrzebami regionalnego i lokalnych rynków pracy.

Powyższe zadania będą finansowane między innymi ze środków własnych Samorządu Województwa Pomorskiego; Funduszu Pracy; Europejskiego Funduszu Społecznego w tym
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia został pozytywnie zaopiniowany przez Pomorską Wojewódzką Radę Rynku Pracy w dniu 30 października 2017 r.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem i uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie zadane pytania pozytywnie opiniuje projekt Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2018.