Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Opieka wytchnieniowa w Trójmieście

Opieka wytchnieniowa w Trójmieście

 

Opieka wytchnieniowa jest elementem systemu pomocy społecznej. Jest to czasowa np. kilkugodzinna, jednodniowa, weekendowa lub kilkunastodniowa usługa opiekuńcza nad osobą niesamodzielną (zależną), dokonująca się w zastępstwie za opiekuna faktycznego (np. rodzica lub dzieci) w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, potrzebą załatwienia spraw dnia codziennego lub odpoczynkiem opiekuna.  Opieka taka organizowana jest w Polsce przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach usług opiekuńczych. Opieka wytchnieniowa dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami jest również określona w Programie Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin “Za życiem”.

Opieka wytchnieniowa w Gdańsku

Mieszkańcy Gdańska stale opiekujący się osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać z tzw. wsparcia wytchnieniowego. Pilotażowy projekt, który służy odciążeniu opiekunów w pełnieniu bardzo trudnych obowiązków wobec potrzebujących podopiecznych, uruchomił gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. To szczególne wsparcie. Opiekunowie niepełnosprawnych gdańszczan mogą nieodpłatnie skorzystać z pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Rozwiązanie polega na czasowym, kilkugodzinnym lub kilkudniowym umieszczeniu niepełnosprawnego podopiecznego w ośrodku wsparcia. Tam będzie miał on zapewnioną kompleksową opiekę od zdrowotnej, terapeutycznej po aktywizującą i egzystencjalną (wyżywienie, kontakt interpersonalny itd.). Z kolei opiekun będzie miał wtedy czas np. na załatwienie niezbędnych spraw, które z racji piętrzących się obowiązków odkładał. Na uczestnictwo w aktywizacji zawodowej, szkoleniowej czy po prostu na krótki odpoczynek – wyjazd, regenerację i nabranie sił, odskocznię od problemów dnia codziennego.

W ramach pilotażu do końca roku usługę, na zlecenie MOPR realizują: Gdańska Fundacja „I ty możesz wszystko” oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji (SPiR). W ofercie jest jedno całodobowe miejsce dla osoby niepełnosprawnej (od poniedziałku do piątku), w placówce wsparcia przy ul. Wajdeloty 28 A oraz 10 miejsc w soboty (do 10 godzin w ciągu dnia) w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Reja 34 B. Warunkiem otrzymania wsparcia wytchnieniowego jest m.in. dostarczenie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością egzystencji. Dodajmy, że realizacja pilotażowego projektu wynika z założeń programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Opiekunów chcących skorzystać z takiego rozwiązania prosimy o kontakt z Centrami Pracy Socjalnej MOPR w dzielnicach zamieszkania (adresy, numery tel.:www.mopr.gda.pl) lub bezpośrednio z Gdańską Fundacją „I ty możesz wszystko”, tel. 606 371 769 i SPiR, tel. 506 733 311.

Całodobowa opieka wytchnieniowa w Sopocie

Warunkiem otrzymania wsparcia wytchnieniowego w sopockim DPS-ie, jest m.in. posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Ze wsparcia wytchnieniowego można skorzystać maksymalnie przez miesiąc, nie częściej niż raz w roku. Korzystanie z miejsca całodobowego okresowego pobytu jest odpłatne i wynosi do 70 % dochodu netto osoby ubiegającej się o pobyt w miejscu wytchnieniowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do płatności, możliwe jest częściowe lub całkowite zwolnienie z ponoszenia odpłatności.

Decyzję kierującą na miejsca całodobowego okresowego pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie wydaje sopocki MOPS.

Szczegółowe informacje:
Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym
Sekcja ds. Usług Opiekuńczych
tel. 58 551 17 10 wew. 230, 231
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek i piątek: 8.00-10.00
wtorek, środa, czwartek: 8.00-10.00 i 14.00-15.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie uruchomił specjalny numer telefonu dla osób, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi, wymagającymi wsparcia ze strony innych osób. Pod numerem (58) 341 83 18, w środy
w godz. 10.00-13.00 dyżuruje psycholog, z którym można porozmawiać na ważne dla opiekunów tematy.

Opieka wytchnieniowa dla gdyńskich rodzin opiekujących się seniorami

Opieka dzienna godzinowa

Zapewniana w dwóch świetlicach opiekuńczych w Śródmieściu Gdyni – przy ul. Armii Krajowej 28/3, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 16.30. Osoba korzystająca z opieki może brać udział w zajęciach, oferowanych dla stałych bywalców świetlicy, czyli m.in.
w ćwiczeniach ruchowych, treningu pamięci, treningu umiejętności poznawczych, muzykoterapii, biblioterapii i terapii zajęciowej.
O domową i bezpieczną atmosferę dbają m.in. instruktorzy terapii zajęciowej i opiekun medyczny – pracownicy świetlic opiekuńczych.

Usługa jest bezpłatna (cały koszt jej realizacji ponosi gmina). Można z niej korzystać w wymiarze maksymalnie trzech godzin, raz w miesiącu. Warunkiem jest wcześniejsze umówienie się z pracownikami świetlicy i uzgodnienie terminu oraz czasu potrzebnej opieki dla seniora – zgłoszenia mogą być dokonywane osobiście w świetlicach pod wyżej wskazanym adresem, telefonicznie pod numerem 58/620 81 87, tel. kom. 797 993 619 oraz mailowo na adres: m.wasiewicz@mopsgdynia.pl. Osoba zgłaszająca potrzebę skorzystania z opieki wytchnieniowej zobowiązana jest jedynie do wypełnienia formularza (minimum formalności).

Czasowa opieka całodobowa

Zapewniana jest w dwóch placówkach: Gdyńskim Ośrodku Wsparcia Bosmańska 32 A oraz Gdyńskim Ośrodku Wsparcia Chwarznieńska 93. Usługa może być zapewniona przez okres do trzech miesięcy. Odpłatność wynosi do 70% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie.

W celu rozpoczęcia procedury kwalifikacji i skierowania osoby do ośrodka należy złożyć wniosek w Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (wykaz poniżej). Po złożeniu wniosku wszczynane jest postępowanie – przeprowadzany jest rodzinny wywiad środowiskowy, odbywa się komisja kwalifikacyjna, a następnie wydawana jest decyzja administracyjna.

  • Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 1, ul. Batalionów Chłopskich 1, tel.: 58 627-20-00, 58 622-09-47, e-mail:dops1@mopsgdynia.pl
  • Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 2, ul. Sikorskiego 2A, tel.: 58 625-17-49, 58 625-96-46, e-mail: dops2@mopsgdynia.pl
  • Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 3, ul. Działowskiego 9, tel.: 58 663-20-20, 58 627-51-65, e-mail: dops3@mopsgdynia.pl
  • Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 4, ul. Abrahama 59, tel.: 58 620-24-00, 58 620-24-04, e-mail: dops4@mopsgdynia.pl

Przygotowano na podstawie otrzymanych i dostępnych materiałów udostępnionych w serwisach internetowych przez ww. instytucje.