Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego w roku 2017 w zakresie pomocy społecznej –  inspirowanie i promowanie nowych  rozwiązań o charakterze ponadlokalnym – aktualizacja

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego w roku 2017 w zakresie pomocy społecznej – inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym – aktualizacja

Oferty w zamkniętych kopertach można składać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach 7.45-15.45 lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk z dopiskiem „Konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej”.

UWAGA:
Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a w przypadku ofert przesyłanych listownie o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego

Termin składania ofert upływa:

a)    elektronicznie w systemie Witkac.pl  – do 20 marca 2017 r. do godz. 23:59:59
b)    w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami – do 21 marca 2017 r. do godz. 15:45

Załączniki:
Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego
Załącznik nr 1 – treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert
Załącznik nr 2 – wzór oferty
Karta oceny konkursowej – nieaktualna

Karta oceny konkursowej – aktualizacja 1 marca 2017