Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Ogłoszenie na kandydatów komisji konkursowej w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Ogłoszenie na kandydatów komisji konkursowej w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.), pełnomocnik marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w roku 2017 w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie ośrodka adopcyjnego na lata 2018-2022.

 

1. Celem działania Komisji Konkursowej jest:

1)  weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez departament merytoryczny
z której sporządzany jest protokół;

2)  analiza i dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów  określonych w ogłoszeniu konkursowym;                                            
3) przedstawienie propozycji wysokości podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi:

1)   3 przedstawicieli Urzędu,

2) 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych, zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Obowiązki członków Komisji Konkursowej:

1) członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem;

2) czynny udział w pracach Komisji;

3) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji;

4.   Prawa członków Komisji Konkursowej:

1) uczestnictwo we wszystkich pracach Komisji;

2) wgląd do dokumentów związanych z pracą Komisji (oferty i załączniki) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w terminie ustalonym z Przewodniczącym Komisji.

5.   Tryb pracy Komisji Konkursowej:

1) Komisja pracuje na posiedzeniach w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego;

2) obrady odbywają się w obecności co najmniej połowy składu Komisji;

3) Komisja   podejmuje  rozstrzygnięcia  zwykłą  większością głosów w głosowaniu jawnym, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego;

4) Z obrad Komisji sporządza się protokół, z którym zapoznają się i podpisują wszyscy członkowie uczestniczący w pracach Komisji. Protokół przedstawia się Zarządowi łącznie
z projektem uchwały w sprawie wyboru ofert  i udzieleniu dotacji.

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej odbywa się na załączonym formularzu. 

Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób do reprezentowania organizacji należy przesłać w terminie od 28 listopada do 6 grudnia 2017 r. 

  • zeskanowane na adres e-mailowy: rops@pomorskie.eu
  • lub dostarczyć oryginały do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk od pon.-pt. w godz. 7.45-15.45
  • wysłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk – decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego

 

Wszelkich informacji udzielają Małgorzata Klimaszewska, tel. 58 32 68 816, m.klimaszewska@pomorskie.eu oraz Tamara von Wiecka-Olszewska,
tel. 58 32 68 897, t.vonwiecka@pomorskie.eu.

Formularz zgłoszeniowy

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.