Ogłoszenia / komunikaty

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

12.04.2022

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Zgłoszenie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta zgłoszenia kandydata na członka do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (dostępny w plikach do pobrania – Załącznik nr 1 do Trybu) oraz złożenie go w zamkniętej kopercie w formie papierowej:

1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45, z dopiskiem „ROPS – zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”;

2) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem: „ROPS – zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”.

Do wypełnionego formularza, opatrzonego datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych, należy załączyć:

  1. imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 10 innych organizacji
    w związku z kandydowaniem do Rady, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3
    do Trybu powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (dostępny
    w plikach do pobrania);
  2. oświadczenia kandydata, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 305/35/19 z dn. 02.04.2019 (dostępny w plikach do pobrania).

Każda organizacja/podmiot może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 22 kwietnia 2022 r. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacji udziela: Agata Chrul, tel. 58 32 68 572, e-mail: a.chrul@pomorskie.eu

Do pobrania